За какво служи рамката?

Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) е инструмент, чиято цел е да помогне на страните от ЕС да насърчават и контролират постоянното подобряване на системите си за професионално образование и обучение (ПОО) въз основа на общоприети референтни показатели. Рамката не само следва да допринася за подобряване на качеството на ПОО, но също така — чрез изграждане на взаимно доверие между системите за ПОО — да улесни страните да приемат и признават уменията и компетенциите, придобити от обучаващите се в различни страни и при различни условия.

Страните от ЕС използват рамката за подобряване на своите системи за осигуряване на качество, като включват всички заинтересовани лица. Това включва:

  • определяне на национални референтни точки за осигуряване на качество;
  • активно участие в подходящи мрежи на европейско равнище;
  • развитие на национален подход, насочен към подобряване на системите за осигуряване на качество и оптимално използване на рамката.

EQAVET е доброволна система, която се използва от публични и други органи, участващи в процеса на осигуряване на качеството.