Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) στοχεύει στα εξής:

  • να διευκολύνει την επικύρωση και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και γνώσεων που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά συστήματα και χώρες – ώστε να μπορούν να προσμετρώνται στα επαγγελματικά προσόντα των ατόμων
  • να ενθαρρύνει τη μετακίνηση μεταξύ διαφόρων χωρών και μαθησιακών πλαισίων
  • να ενισχύσει τη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) που λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και μεταξύ των προσόντων που αυτά προσφέρουν
  • να αυξήσει τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ, καθώς και να παράσχει στους εργοδότες διασφάλιση ότι για τη χορήγηση τίτλων ΕΕΚ απαιτούνται συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις.