Целта на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) е:

  • да улеснява хората при признаването на свързани с работата умения и знания, придобити в различни системи и държави, така че те да се причисляват към професионалните им квалификации;
  • да направи по-привлекателна мобилността между различни държави и условия за учене;
  • да се подобри съвместимостта между различните съществуващи системи за професионално образование и обучение (ПОО) в Европа и предлаганите от тях квалификации;
  • да се повиши пригодността за заетост на завършилите професионално образование и обучение и увереността на работодателите, че всяка квалификация в рамките на ПОО изисква специфични умения и знания.