Vad gör EU i utbildningsfrågor?

Varje land ansvarar för sitt eget utbildningssystem, men EU kan hjälpa länderna att ta itu med gemensamma utmaningar som den åldrande befolkningen, kompetensbrister och internationell konkurrens. Utbildning 2020-strategin utgör ramen för utbildningssamarbetet.

Strategin hjälper länderna att utbyta bästa praxis, lära av varandra och samla in och sprida information. Den stöder också politiska reformer.

För att genomföra Utbildning 2020 finns det arbetsgrupper med experter från EU-länderna och andra viktiga aktörer som tar fram gemensamma EU-verktyg och policyriktlinjer.

Forum för inbördes rådgivning (tyska och franska) samlar erfarna kolleger från några få nationella förvaltningar för att ge råd till ett EU-land när det gäller att utforma eller genomföra initiativ. Det fungerar som en workshop där man tillsammans försöker hitta lösningar på nationella utmaningar.

Genom Erasmus+ stöder EU också policyarbete och innovativa projekt som främjar inlärning och utbildning på alla nivåer och i alla åldersgrupper.

Genom utbildningsstrategin satte EU-länderna år 2009 upp fyra gemensamma mål för 2020:

Följande mål har satts upp för 2020:

Vad har man gjort hittills?

Under 2014 gjorde kommissionen och EU-länderna en översyn för att bedöma resultaten sedan 2012 års gemensamma rapport och formulera nya prioriteringar för utbildningssamarbetet.

Man fick in följande bidrag:

  • Nationella rapporter om Utbildning 2020
  • Oberoende utvärdering av Utbildning 2020, gjord av Ecorys
  • Rapport från det årliga utbildnings- och ungdomsforumet (9–10 oktober 2014)
  • Synpunkter från intressenter

Utifrån översynen har EU-kommissionen föreslagit sex nya prioriteringar för 2016–2020. Utbildningsministrarna antog kommissionens och EU-ländernas gemensamma rapport i november 2015.

Vad blir nästa steg?

Framstegen mot EU:s riktmärken följs varje år upp i utbildningsöversikten.

Kommissionen och EU-länderna har enats om gemensamma prioriteringar för utbildningssamarbetet fram till 2020. Arbetet är nu inriktat på att verkligen genomföra prioriteringarna, bland annat genom olika arbetsgrupper för Utbildning 2020.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om Utbildning 2020 (finns bara på engelska).