Vloga EU na področju izobraževanja in usposabljanja

Vsaka država je sama pristojna za urejanje in vsebino svojega sistema izobraževanja in usposabljanja. EU s svojo politiko zgolj podpira nacionalne ukrepe in pomaga pri reševanju skupnih izzivov, kot so staranje prebivalstva, deficitna znanja na trgu dela, tehnološki razvoj in svetovna konkurenca. Sodelovanje na področju izobraževanja temelji na strateškem okviru Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020).

Strateški okvir ET 2020 omogoča izmenjavo dobrih praks, učenje drug od drugega, zbiranje in razširjanje informacij in dejstev o uspešnih praktičnih ukrepih ter svetovanje in podporo pri reformah politike.

Za uspešno izvajanje strateškega okvira ET 2020 skrbijo delovne skupine, ki pripravljajo skupna orodja in politične usmeritve EU. Sestavljajo jih strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice in drugi pomembni deležniki.

Strokovno vrstniško svetovanje (DE FR), v katerem sodelujejo predstavniki iz manjšega dela nacionalnih uprav, pomaga državam članicam pri načrtovanju in izvajanju politik. Gre za nekak forum izkušenih uradnikov z istega področja, ki v obliki participativne delavnice kolektivno pretresajo rešitve za izzive posamezne države.

Finančno podporo politikam in inovativnim projektom prispeva program Erasmus+, in sicer s podporo dejavnostim, ki spodbujajo izobraževanje in usposabljanje na vseh stopnjah in v vseh starostnih skupinah.

Strateški okvir ET 2020 je leta 2009 določil štiri skupne cilje EU za reševanje izzivov v sistemih izobraževanja in usposabljanja do leta 2020:

V izobraževanju so za obdobje do leta 2020 postavljena naslednja referenčna merila:

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija in države EU so leta 2014 opravile pregled stanja, da bi ocenile dosežen napredek v času od objave skupnega poročila (leta 2012) in opredelile prihodnja prednostna področja sodelovanja v izobraževanju na evropski ravni.

Pri tem so upoštevale:

  • nacionalna poročila ET 2020
  • neodvisno oceno ET 2020, ki jo je pripravil izvajalec Ecorys
  • letni forum o izobraževanju, usposabljanju in mladih (9. in 10. oktober 2014)
  • prispevke deležnikov

Na podlagi ugotovitev iz pregleda stanja je Evropska komisija predlagala šest novih prednostnih področij za obdobje 2016–2020. Skupno poročilo Evropske komisije in držav članic je Svet ministrov za izobraževanje sprejel novembra 2015.

Prihodnji ukrepi

Napredek pri uresničevanju referenčnih meril EU vsako leto ocenijo v Pregledu izobraževanja in usposabljanja.

Evropska komisija in Svet EU sta se dogovorila o skupnih prednostnih nalogah na področju izobraževanja in usposabljanja za obdobje do leta 2020. Pozornost bo zdaj usmerjena na uspešno izvajanje teh nalog, zlasti prek delovnih skupin ET 2020.

Naročite se na bilten ET 2020 (samo v angleščini) in spremljajte sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja.

Več informacij

Pregled stanja v izobraževanju in usposabljanju ET 2020: nacionalna poročila ET 2020

Prispevki deležnikov

Zakonodaja/pobude EU