Aká je úloha EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy?

Krajiny EÚ sú zodpovedné za svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Politika EÚ je navrhnutá tak, aby podporovala vnútroštátnu činnosť a pomáhala riešiť spoločné výzvy, ako sú starnúce spoločnosti, nedostatok zručností pracovnej sily, technologický vývoj či globálna súťaž. Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020) je rámec pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

ET 2020 je fórum na výmenu osvedčených postupov, vzájomné vzdelávanie, zhromažďovanie a šírenie informácií a údajov o tom, čo v praxi funguje, ako aj poradenstvo a podporu pre politické reformy.

Na zabezpečenie úspešnej implementácie ET 2020 pracovné skupiny zložené z odborníkov, ktorých nominujú členské štáty, a ďalších zainteresovaných strán, pracujú na vytvorení spoločných nástrojov a politických usmernení na úrovni EÚ.

Partnerské poradenstvo (DE, FR) spája skúsených partnerov z malého počtu vnútroštátnych správnych orgánov s cieľom pomáhať členským štátom pri navrhovaní alebo vykonávaní politiky. V rámci participatívnych seminárov poskytuje fórum pre kolektívnu výmenu názorov na riešenie osobitných vnútroštátnych výziev.

Financovanie podpory politiky a inovačných projektov je dostupné prostredníctvom programu Erasmus+ pre činnosti, ktoré podporujú učenie a vzdelávanie na všetkých úrovniach a pre všetky vekové skupiny.

V roku 2009 sa prostredníctvom ET 2020 stanovili štyri spoločné ciele EÚ na riešenie výziev v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020:

V oblasti vzdelávania boli na rok 2020 stanovené tieto cieľové kritériá EÚ:

Čo sa doteraz dosiahlo?

V roku 2014 sa Komisia a krajiny EÚ zapojili do hodnotenia zameraného na posúdenie pokroku dosiahnutého od uverejnenia spoločnej správy v roku 2012 a pomáhali pri príprave budúcich priorít pre spoluprácu v oblasti vzdelávania na európskej úrovni.

Tieto príspevky boli doručené v rámci hodnotenia:

  • Vnútroštátne správy ET 2020
  • Nezávislé hodnotenie ET 2020 vykonané zmluvným partnerom Ecorys
  • Výročné fórum vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (9. – 10. októbra 2014)
  • Príspevky zainteresovaných strán

Na základe záverov z hodnotenia Európska komisia navrhla šesť nových priorít na roky 2016 – 2020. Spoločná správa Komisie a členských štátov bola prijatá na zasadnutí Rady pre vzdelávanie v novembri 2015.

Aké sú ďalšie kroky?

Pokrok v plnení cieľových kritérií EÚ sa každoročne hodnotí prostredníctvom Monitora vzdelávania a odbornej prípravy.

Európska komisia a Rada Európskej únie sa dohodli na spoločných prioritách v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy do roku 2020. Dôraz sa bude klásť na účinnú realizáciu týchto priorít, predovšetkým prostredníctvom pracovných skupín ET 2020.

Dostávajte informácie o európskej spolupráci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vďaka informačnému bulletinu ET 2020 (iba v angličtine).

Ďalšie informácie

Hodnotenie strategického rámca vzdelávania a odbornej prípravy za rok 2020: Vnútroštátne správy ET 2020

Príspevky zainteresovaných strán

Právne predpisy/iniciatívy EÚ