Jaka jest rola UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia?

Każde państwo UE samo odpowiada za swoje systemy kształcenia i szkolenia. Celem polityki UE w tej dziedzinie jest wspieranie działań podejmowanych na szczeblu krajowym i pomaganie poszczególnym państwom w radzeniu sobie ze wspólnymi wyzwaniami, takimi jak starzenie się społeczeństwa, deficyt umiejętności na rynku pracy, rozwój technologiczny i globalna konkurencja. „Kształcenie i szkolenie 2020” (ET 2020) to program działania stanowiący ramy współpracy w tej dziedzinie.

Stanowi on też forum umożliwiające dzielenie się najlepszymi praktykami, uczenie się od siebie nawzajem oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji i dowodów na temat dobrych rozwiązań. W jego ramach udzielane są porady i wsparcie w realizacji reform politycznych.

Aby zagwarantować pomyślne wdrożenie ET 2020, grupy robocze, w skład których wchodzą eksperci mianowani przez państwa członkowskie oraz inne zainteresowane podmioty, pracują nad wspólnymi narzędziami i wytycznymi na poziomie UE.

Za pośrednictwem programu Erasmus+ udostępniane są środki finansowe na rzecz wspierania polityki, innowacyjnych projektów i działań propagujących uczenie się i kształcenie na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych.

W ramach ET 2020 w 2009 r. określono cztery wspólne cele mające pomóc pokonać wyzwania stojące przed systemami kształcenia i szkolenia do 2020 r. Są to:

W dziedzinie edukacji określono następujące unijne cele do 2020 r.:

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

W 2014 r. Komisja i kraje UE rozpoczęły prace nad podsumowaniem współpracy, które ma być podstawą oceny postępów poczynionych od czasu opublikowania wspólnego sprawozdania w 2012 r. i pomóc w przygotowaniu kolejnych priorytetów dla współpracy w dziedzinie edukacji na poziomie europejskim.

Przekazano dotychczas następujące informacje:

  • Sprawozdania krajowe w ramach ET2020
  • Niezależna ocena ET 2020 wykonana przez firmę Ecorys
  • Coroczne Europejskie Forum Kształcenia, Szkolenia i Młodzieży (9–10 października 2014 r.)
  • Wkład zainteresowanych stron

Na podstawie wniosków z podsumowania Komisja Europejska zaproponowała sześć nowych priorytetów na lata 2016-2020. Wspólne sprawozdanie Komisji i państw członkowskich przyjęła Rada ds. Edukacji w listopadzie 2015 r.

Co dalej?

Postępy w realizacji unijnych celów są oceniane co roku w monitorze kształcenia i szkolenia.

Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej przyjęły wspólne priorytety w dziedzinie kształcenia i szkolenia na 2020 r. Nacisk będzie teraz położony na skuteczną realizację tych priorytetów, w szczególności przez grupy robocze ET 2020.

Aktualne informacje o współpracy UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia są dostępne w biuletynie ET 2020 Newsletter (tylko w języku angielskim).

Więcej informacji

Podsumowanie współpracy w ramach ET 2020 w dziedzinie kształcenia i szkolenia: Sprawozdania krajowe w ramach ET2020

Wkład zainteresowanych stron

Prawodawstwo i inicjatywy UE