Welke rol speelt de EU in onderwijs en opleiding?

Elk EU-land is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwijs- en opleidingsstelsel. De EU speelt alleen een ondersteunende rol bij de aanpak van gemeenschappelijke kwesties zoals vergrijzing, ontwikkeling van vaardigheden, technologische ontwikkelingen en wereldwijde concurrentie. Onderwijs en opleiding 2020 (ET 2020) vormt het kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding.

ET 2020 is een forum voor wederzijds leren uitwisseling van goede werkwijzen, informatie, praktische ervaring, advies en steun op het gebied van beleidshervorming.

Om ET 2020 zo goed mogelijk uit te voeren, zorgen werkgroepen voor beleidssturing en gezamenlijke instrumenten op EU-niveau. Deze werkgroepen bestaan uit deskundigen uit de EU-landen en andere belanghebbenden.

Collegiaal advies (DE FR) betekent dat ervaren ambtenaren van een klein aantal nationale overheden aan een EU-land advies geven over het opstellen of uitvoeren van beleid. Er kunnen workshops worden gehouden om te brainstormen over oplossingen voor nationale uitdagingen.

Wat beleidsondersteuning en vernieuwende activiteiten betreft, financiert de EU via Erasmus+ ook leer- en onderwijsactiviteiten op alle niveaus en voor alle leeftijdscategorieën.

In 2009 heeft ET 2020 vier gemeenschappelijke doelstellingen van de EU vastgesteld die uiterlijk in 2020 moeten worden bereikt:

Voor 2020 zijn de volgende EU-onderwijsbenchmarks vastgesteld:

Wat is er al gedaan?

In 2014 zijn de Commissie en de EU-landen begonnen aan een inventarisatie van de vooruitgang sinds het gezamenlijk verslag van 2012. Op basis daarvan kunnen onder andere nieuwe prioriteiten voor onderwijssamenwerking op Europees niveau worden gekozen.

Bekijk de ontvangen bijdragen:

  • Nationale verslagen voor ET 2020
  • Onafhankelijke evaluatie van ET 2020 door contractant Ecorys
  • Jaarlijks Europees Forum voor onderwijs, opleiding en jeugd (9-10 oktober 2014)
  • Input van belanghebbenden

Op basis van een inventarisatie heeft de Commissie zes nieuwe prioriteiten voor 2016-2020 voorgesteld. Het Gezamenlijk rapport van de Commissie en de EU-landen is in november 2015 door de Raad Onderwijs goedgekeurd.

Wat nu?

Jaarlijks wordt in de Onderwijs- en opleidingsmonitor nagegaan welke vooruitgang is geboekt ten aanzien van de benchmarks.

De Europese Commissie en de Raad zijn gemeenschappelijke prioriteiten op het gebied van onderwijs en opleiding voor 2020 overeengekomen. De focus ligt nu op de uitvoering van deze prioriteiten, vooral via de ET 2020-werkgroepen.

Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich abonneren op de ET 2020-nieuwsbrief (alleen in het Engels).