Koks ES vaidmuo švietimo ir mokymo srityje?

Kiekviena ES šalis atsakinga už savo švietimo ir mokymo sistemą, o ES politika skirta nacionaliniams veiksmams remti ir padėti sprendžiant bendrus uždavinius, pavyzdžiui, visuomenės senėjimo, darbuotojų gebėjimų spragų, technologijų plėtros ir pasaulinės konkurencijos. 2020 m. švietimo ir mokymo programa („ET 2020“) yra bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje pagrindas.

Programa „ET 2020“ suteikia galimybę keistis geriausia patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, rinkti ir skleisti informaciją apie veiksmingas priemones, teikti patarimų dėl politikos reformų ir jas remti.

Siekdamos užtikrinti, kad programa „ET 2020“ būtų sėkmingai įgyvendinta, iš valstybių narių ir kitų svarbių suinteresuotųjų subjektų paskirtų ekspertų sudarytos darbo grupės rengia bendras ES lygmens priemones ir politikos gaires.

Tarpusavio konsultacijose (DE FR) dalyvauja patyrę kolegos iš nedidelio skaičiaus nacionalinių administravimo įstaigų, kad patartų valstybėms narėms, kaip rengti arba įgyvendinti politiką. Šiame forume visus dalyvius įtraukiančio seminaro forma bendromis jėgomis generuojamos idėjos, kaip spręsti konkrečias nacionalines problemas.

Lėšų politikos rėmimo ir novatoriškiems projektams, susijusiems su veikla, kuria skatinamas visų amžiaus grupių mokymasis ir švietimas visais lygmenimis, galima gauti pagal programą „Erasmus+“.

Siekiant iki 2020 m. išspręsti švietimo ir mokymo sistemose kylančias problemas, 2009 m. programoje „ET 2020“ nustatyti keturi bendri ES tikslai:

Nustatyti šie 2020 m. ES švietimo lyginamieji standartai:

Kas padaryta iki šiol?

2014 m. Komisija ir ES valstybės narės pradėjo padėties apžvalgą, siekdamos įvertinti nuo 2012 m., kai parengta bendra ataskaita, padarytą pažangą ir padėti nustatyti kitus bendradarbiavimo švietimo srityje Europos lygmeniu prioritetus.

Gautas toks indėlis:

  • „ET 2020“ nacionalinės ataskaitos,
  • rangovo „Ecorys“ atliktas nepriklausomas programos „ET 2020“ vertinimas,
  • metinis Švietimo, mokymo ir jaunimo forumas (2014 m. spalio 9–10 d.),
  • suinteresuotųjų šalių indėlis.

Apžvelgusi padėtį ir padariusi išvadas, Europos Komisija pasiūlė šešis naujus 2016–2020 m. prioritetus. 2015 m. lapkritį Švietimo taryba priėmė bendrą Komisijos ir valstybių narių ataskaitą.

Tolesni veiksmai

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje kasmet vertinama lygiuojantis į ES lyginamuosius standartus padaryta pažanga.

Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba susitarė dėl bendrų 2020 m. švietimo ir mokymo prioritetų. Dabar dėmesys bus sutelktas į veiksmingą šių prioritetų įgyvendinimą, visų pirma pasitelkus programos „ET 2020“ darbo grupes.

Skaitykite „ET 2020“ informacinį biuletenį (tik anglų kalba) ir sužinokite naujausią informaciją apie ES bendradarbiavimą.

Išsamesnė informacija

Padėties švietimo ir mokymo srityje apžvalga pagal programą „ET 2020“. „ET 2020“ nacionalinės ataskaitos

Suinteresuotųjų šalių indėlis

ES teisės aktai ir iniciatyvos