Koja je uloga EU-a u obrazovanju i osposobljavanju?

Svaka država članica EU-a odgovorna je za svoj sustav obrazovanja i osposobljavanja. Politika EU-a osmišljena je kao podrška nacionalnim mjerama i doprinos suočavanju sa zajedničkim izazovima, kao što su starenje društva, nedostatak vještina radne snage, tehnološki razvoj i globalna konkurencija. Obrazovanje i osposobljavanje 2020. (ET 2020) okvir je za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja.

ET 2020 je forum za razmjenu najbolje prakse, uzajamno učenje, prikupljanje i širenje informacija i činjenica o uspješnim metodama te savjeta i podrške reformi politika.

Kako bi se zajamčila uspješna provedba programa ET 2020, radne skupine sastavljene od stručnjaka koje imenuju države članice i drugih ključnih dionika rade na zajedničkim alatima i političkim smjernicama na razini EU-a.

Uzajamno savjetovanje (DE FR) okuplja iskusne kolege iz nekolicine nacionalnih uprava kako bi savjetovali državu članicu u oblikovanju ili provedbi politike. Služi kao forum za zajedničko iznalaženje rješenja za konkretna nacionalna pitanja u formatu radionice s aktivnim sudjelovanjem.

U okviru programa Erasmus+ dostupna su i sredstva za potporu politikama i inovativnim projektima za aktivnosti kojima se promiče učenje i obrazovanje na svim razinama i u svim dobnim skupinama.

Godine 2009. u okviru programa ET 2020 postavljena su četiri zajednička cilja EU-a za suočavanje s izazovima u sustavima obrazovanja i osposobljavanja do 2020.:

U području obrazovanja utvrđene su sljedeće referentne vrijednosti EU-a za 2020.:

Što je dosad učinjeno?

Komisija i države članice 2014. su provele pregled stanja radi procjene napretka ostvarenog od objave zajedničkog izvješća 2012. te radi pripreme sljedećih prioriteta za suradnju u području obrazovanja na europskoj razini.

Pritom je uzeto u obzir sljedeće:

  • nacionalna izvješća u okviru programa ET 2020
  • neovisna evaluacija programa ET 2020 koju je proveo ugovaratelj Ecorys
  • godišnji forum o obrazovanju, osposobljavanju i mladima (9. i 10. listopada 2014.)
  • doprinos dionika.

Na temelju zaključaka iz pregleda stanja Europska komisija predložila je šest novih prioriteta za razdoblje 2016. – 2020. Vijeće za obrazovanje prihvatilo je Zajedničko izvješće Komisije i država članica u studenome 2015.

Koji su sljedeći koraci?

U Pregledu obrazovanja i osposobljavanja svake se godine procjenjuje napredak u pogledu referentnih vrijednosti EU-a.

Europska komisija i Vijeće Europske unije dogovorili su zajedničke prioritete u području obrazovanja i osposobljavanja za 2020. Suradnja će biti usmjerena na djelotvornu provedbu tih prioriteta, posebice u okviru radnih skupina za ET 2020.

Primajte informacije o suradnji EU-a u obrazovanju i osposobljavanju putem biltena ET 2020 (dostupan samo na engleskom).

Saznajte više

Pregled stanja u području obrazovanja i osposobljavanja u okviru programa ET 2020.: nacionalna izvješća u okviru programa ET 2020.

Doprinos dionika

Zakonodavstvo/inicijative EU-a