Cad é an ról atá ag an Aontas Eorpach san oideachas agus san oiliúint?

Tá gach Ballstát ar leith freagrach as a chuid córas oideachais agus oiliúna féin. Tá beartas an Aontais ceaptha chun tacú leis an méid a dhéanann na Ballstáit féin agus chun cuidiú aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhchoiteanna, cuir i gcás an tsochaí a bheith ag dul in aois, easnaimh scileanna i measc an luchta saothair, forbairtí i réimse na teicneolaíochta agus iomaíocht dhomhanda. Is éard atá in Oideachas agus Oiliúint 2020 (ET 2020), an creat maidir le comhar san oideachas agus san oiliúint.

Fóram is ea ET 2020 inar féidir dea-chleachtas a mhalartú, foghlaim fhrithpháirteach a dhéanamh, faisnéis agus fianaise faoi chleachtais a bhfuil ag éirí leo a bhailiú agus a scaipeadh, agus comhairle agus tacaíocht a thabhairt maidir le hathchóirithe beartais.

Chun a áirithiú go gcuirfear ET 2020 chun feidhme mar is ceart, bíonn meithleacha saineolaithe a d'ainmnigh na Ballstáit mar aon le geallsealbhóirí príomha eile ag obair ar uirlisí comhchoiteanna a fheidhmíonn ar leibhéal an Aontais agus ar threoir chomhchoiteann maidir le cúrsaí beartais.

Tá maoiniú le haghaidh tacaíocht do bheartais agus tionscadail nuálacha le fáil trí Erasmus+ i gcomhair gníomhaíochtaí a chuireann foghlaim agus oideachas chun cinn ar gach leibhéal agus do gach aoisghrúpa.

In 2009, leag ET 2020 síos ceithre chuspóir chomhchoiteanna atá ag an Aontas arb é is aidhm leo aghaidh a thabhairt ar dhúshláin sna córais oideachais agus oiliúna faoi 2020:

Tá na tagarmharcanna seo a leanas leagtha síos ag an Aontas Eorpach i gcomhair an oideachais agus iad le bheith bainte amach faoi 2020:

Cad atá déanta go dtí seo?

In 2014, rinne an Coimisiún agus na Ballstáit measúnú ar an dul chun cinn a bhí déanta ó cuireadh amach Tuarascáil Chomhpháirteach 2012 d'fhonn cuidiú le hullmhú na gcéad tosaíochtaí eile le haghaidh comhar i gcúrsaí oideachais ar an leibhéal Eorpach.

Fuarthas an t-ábhar seo a leanas:

  • Tuarascálacha Náisiúnta ar ET 2020
  • Meastóireacht neamhspleách an chonraitheora Ecorys ar ET 2020
  • An Fóram Oideachais, Oiliúna agus Óige (9-10 Deireadh Fómhair 2014)
  • Ionchur ó gheallsealbhóirí

Ar bhonn thátail an mheasúnaithe, mhol an Coimisiún Eorpach sé thosaíocht nua le haghaidh na tréimhse 2016–2020. Glacadh an Tuarascáil Chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit ag an gComhairle Oideachais i mí na Samhna 2015.

An chéad chéim eile

Déantar measúnú ar dhul chun cinn thagarmharcanna an Aontais Eorpaigh gach bliain mar chuid den Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint.

Tá comhaontú déanta ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Comhairle an Aontais Eorpaigh maidir le tosaíochtaí comhchoiteanna i réimse an oideachais agus na hoiliúna le haghaidh 2020. Díreofar as seo amach ar chun chun feidhme éifeachtach na dtosaíochtaí sin, go háirithe trí bhíthin Meithleacha ET 2020.

Tá tuilleadh eolais faoi chomhar an Aontais san oideachas agus san oiliúint i Nuachtlitir ET 2020 (i mBéarla amháin).

Tuilleadh eolais

Measúnú ar Oideachas agus ar Oiliúint ET 2020: Tuarascálacha Náisiúnta ar ET 2020

Ionchur ó gheallsealbhóirí

Reachtaíocht / tionscnaimh an Aontais Eorpaigh