Milline on ELi roll hariduses ja koolituses?

Iga ELi liikmesriik vastutab oma haridus- ja koolitussüsteemide eest. Seepärast on ELi poliitika eesmärk toetada riiklikke meetmeid ning aidata tegeleda ühiste probleemidega, nagu vananev ühiskond, töötajate oskuste vähesus, tehnoloogia areng ja ülemaailmne konkurents. „Haridus ja koolitus 2020“ (HK 2020) on hariduse ja koolituse valdkonna koostööraamistik.

HK 2020 on foorum parimate tavade vahetamiseks, üksteiselt õppimiseks, teabe, statistika ja toimivate viiside kogumiseks ning levitamiseks, samuti nõu ja toetuse andmiseks poliitikareformide korraldamisel.

HK 2020 eduka rakendamise tagamiseks tegelevad töörühmad, mis koosnevad liikmesriikide määratud ekspertidest ja teiste peamiste huvirühmade esindajatest, ühiste ELi tasandi töövahendite ja poliitiliste suuniste väljatöötamisega.

Kogemusnõustamine (DE, FR) toob kokku kogenud kolleegid väiksest hulgast riiklikest ametiasutustest, et pakkuda liikmesriikidele poliitika kujundamisel või rakendamisel nõu. See on foorum, mille abil leida õpikoja vormis üheskoos liikmesriikide konkreetsetele probleemidele lahendusi.

Rahalised vahendid poliitika ja innovatiivsete projektide toetamiseks on saadaval programmi Erasmus+ vahendusel tegevuse jaoks, mille abil edendatakse õppimist ja haridust kõigil tasanditel ning kõigis vanuserühmades.

2009. aastal seati HK 2020 raames neli ühist ELi eesmärki, mille abil püütakse aastaks 2020 lahendada haridus- ja koolitussüsteemidega seotud probleemid:

Hariduse osas on 2020. aastaks seatud järgmised ELi eesmärgid:

Mida on seni tehtud?

2014. aastal alustasid komisjon ja ELi liikmesriigid kokkuvõtete tegemist, et hinnata alates 2012. aasta ühisaruandest tehtud edusamme ning aidata kaasa järgmiste haridusalaste koostööprioriteetide ettevalmistamisele Euroopa tasandil.

Laekusid järgmised dokumendid:

  • HK 2020 riiklikud aruanded
  • HK 2020 sõltumatu hindamine (korraldaja: Ecorys)
  • Iga-aastane haridus-, koolitus- ja noortefoorum (9.–10. oktoober 2014)
  • Huvirühmade panus

Võttes aluseks saadud kogemustest tehtud järeldused, tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kuue uue prioriteedi kohta ajavahemikuks 2016–2020. Komisjoni ja liikmesriikide ühisaruanne võeti vastu haridusnõukogu kohtumisel 2015. aasta novembris.

Järgmised sammud

ELi eesmärkide puhul tehtud edusamme hinnatakse igal aastal hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates.

Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu on kokku leppinud hariduse ja koolituse valdkonna ühistes prioriteetides aastaks 2020. Nüüd keskendutakse nende prioriteetide tõhusale rakendamisele, eelkõige HK 2020 töörühmade abil.

ELi koostööga hariduse ja koolituse valdkonnas saate kursis olla HK 2020 uudiskirja vahendusel, mida avaldatakse ainult inglise keeles.