Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση;

Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για το δικό της σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, η πολιτική της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τις εθνικές δράσεις και να βοηθά στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Η «εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020) αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το πλαίσιο «ΕΚ 2020» είναι ένα φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών και στοιχείων για το τι λειτουργεί ικανοποιητικά στην πράξη, καθώς και παροχής συμβουλών και στήριξης για μεταρρυθμίσεις.

Για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού αυτού πλαισίου, ομάδες εργασίας English (en) , αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, εκπονούν κοινά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσω του προγράμματος Erasmus+, διατίθενται χρηματοδοτήσεις για στήριξη σε θέματα πολιτικής και καινοτόμα σχέδια για δραστηριότητες προώθησης της μάθησης και της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Το 2009, το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020» έθεσε τέσσερις κοινούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για να αντιμετωπιστούν οι ακόλουθες προκλήσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έως το 2020:

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ΕΕ έχει ορίσει για το 2020 τα ακόλουθα κριτήρια αναφοράς:

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμμετείχαν σε μια προσπάθεια αποτίμησης με στόχο να αξιολογηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε από την έκδοση της Κοινής Έκθεσης 2012, αλλά και να προετοιμαστούν οι επόμενες προτεραιότητες για συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Εθνικές εκθέσεις για το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020»
 • Ανεξάρτητη αξιολόγηση για το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020» από την ανάδοχο εταιρεία Ecorys
 • Ετήσιο φόρουμ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία (9-10 Οκτωβρίου 2014)
 • Απόψεις των ενδιαφερομένων

Με βάση τα συμπεράσματα της διαδικασίας αποτίμησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει έξι νέες προτεραιότητες για την περίοδο 2016-2020. Η Κοινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης τον Νοέμβριο του 2015.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Κάθε χρόνο αξιολογείται η συντελούμενη πρόοδος όσον αφορά τα σημεία συγκριτικής αξιολόγησης της ΕΕ български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) με την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν κοινές προτεραιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2020. Σημείο εστίασης θα αποτελεί πλέον η αποτελεσματική υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών, ιδίως μέσω των Ομάδων Εργασίας της ΕΚ 2020 English (en).

 

Περισσότερα

Διαδικασία αποτίμησης στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΕΚ 2020
Εθνικές εκθέσεις για το ΕΚ 2020

 • Εθνική έκθεση - Ερωτηματολόγιο: Τσεχική Δημοκρατία [en] pdf(298 kB) English (en)
 • Εθνική έκθεση - Ερωτηματολόγιο: Εσθονία [en] pdf(1 Mb) English (en)
 • Εθνική έκθεση - Ερωτηματολόγιο: Φινλανδία [en] pdf(979 kB) English (en)
 • Εθνική έκθεση - Ερωτηματολόγιο: Γαλλία [fr] pdf(989 kB) français (fr)
 • Εθνική έκθεση - Ερωτηματολόγιο: Λουξεμβούργο [fr] pdf(429 kB) français (fr)
 • Εθνική έκθεση - Ερωτηματολόγιο: Κάτω Χώρες [en] pdf(596 kB) English (en)
 • Εθνική έκθεση - Ερωτηματολόγιο: Σλοβενία [en] pdf(305 kB) English (en) slovenščina (sl)
 • Εθνική έκθεση - Ερωτηματολόγιο: Σουηδία [en] pdf(596 kB) English (en) svenska (sv)

Απόψεις των ενδιαφερομένων

 • Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 - BUSINESSEUROPE pdf(81 kB) English (en)
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 - CEEP pdf(535 kB) English (en)
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 - EFEE pdf(107 kB) English (en)
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 - ETUC και ETUCE pdf(564 kB) English (en)
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 - EUCIS-LLL pdf(605 kB) English (en)
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020 - UEAPME pdf(176 kB) English (en)

Νομοθεσία/πρωτοβουλίες της ΕΕ