Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση;

Κάθε χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για το δικό της σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πολιτική της ΕΕ έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει τις εθνικές δράσεις και να βοηθά στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Η «εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020) αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Πρόκειται για ένα φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών και στοιχείων για το τι λειτουργεί ικανοποιητικά στην πράξη, καθώς και παροχής συμβουλών και στήριξης για μεταρρυθμίσεις πολιτικής.

Για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020», ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, καταρτίζουν κοινά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παροχή συμβουλών από ομοτίμους (DE FR) είναι ένα μέσο χάρη στο οποίο έμπειροι συνάδελφοι από μικρό αριθμό εθνικών διοικήσεων παρέχουν συμβουλές σε ένα κράτος μέλος κατά τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση πολιτικών. Πρόκειται για ένα φόρουμ από κοινού αναζήτησης λύσεων σε συγκεκριμένα εθνικά προβλήματα στο πλαίσιο συμμετοχικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, διατίθεται χρηματοδότηση για τη στήριξη πολιτικών και για καινοτόμα σχέδια όσον αφορά δραστηριότητες προώθησης της μάθησης και της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Το 2009, το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020» έθεσε τους παρακάτω τέσσερις κοινούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έως το 2020:

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ΕΕ έχει ορίσει για το 2020 τα ακόλουθα κριτήρια αναφοράς:

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν μια αποτίμηση της κατάστασης με στόχο την εκτίμηση της προόδου από την έκδοση της Κοινής Έκθεσης του 2012, και την προετοιμασία των επόμενων προτεραιοτήτων συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμήθηκαν τα εξής:

  • εθνικές εκθέσεις για το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020»
  • μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020» από την εταιρεία Ecorys
  • τα αποτελέσματα του ετήσιου φόρουμ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία (9-10 Οκτωβρίου 2014)
  • οι απόψεις των ενδιαφερομένων

Με βάση τα συμπεράσματα της αποτίμησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έξι νέες προτεραιότητες για την περίοδο 2016-2020. Η Κοινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης τον Νοέμβριο του 2015.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η πρόοδος όσον αφορά τα κριτήρια αναφοράς της ΕΕ αξιολογείται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν κοινές προτεραιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2020. Έμφαση δίνεται πλέον στην αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων, ειδικότερα μέσω των ομάδων εργασίας του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020» .

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με το ενημερωτικό δελτίο «ΕΚ 2020» (διατίθεται μόνο στα αγγλικά).

Περισσότερες πληροφορίες

Διαδικασία αποτίμησης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020): εθνικές εκθέσεις για το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020»

Απόψεις των ενδιαφερομένων

Νομοθεσία/πρωτοβουλίες της ΕΕ