Каква е ролята на ЕС в областта на образованието и обучението?

Всяка страна от ЕС носи отговорност за своите системи за образование и обучение. Целта на политиката на ЕС е да се подкрепят действия в национален мащаб и да се помага при преодоляването на общи предизвикателства, като застаряващите общества, недостига на умения на работната сила, развитието на технологиите и глобалната конкуренция. „Образование и обучение 2020“ е рамката за сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Тя предоставя форум за обмен на добри практики, взаимно учене, събиране и разпространяване на информация и факти, както и съвети и помощ за реформи на политиките.

За да се гарантира успешното прилагане на рамката, работни групи, съставени от определени от страните членки специалисти и други заинтересовани страни, работят по общи инструменти и стратегически насоки на равнище ЕС.

Финансиране за подкрепа на политики и новаторски проекти е достъпно чрез „Еразъм+“ за дейности за насърчаване на ученето и образованието на всички равнища и сред всички възрастови групи.

През 2009 г. в „Образование и обучение 2020“ бяха определени четири общи за ЕС цели до 2020 г. в отговор на предизвикателствата в системите за образование и обучение:

За образованието в ЕС за 2020 г. са определени следните целеви показатели:

Какво е направено досега?

През 2014 г. Комисията и държавите от ЕС започнаха преглед с цел оценка на напредъка, постигнат от съвместния доклад от 2012 г. насам, и подпомагане на подготовката на следващите приоритети за сътрудничество в областта на образованието на европейско равнище.

В тази връзка са получени следните документи:

 • Национални доклади относно „Образование и обучение 2020“
 • Независима оценка на „Образование и обучение 2020“ от външния изпълнител Ecorys
 • Доклад от годишния Форум за образованието, обучението и младежта (9 — 10 октомври 2014 г.)
 • Документи от заинтересовани страни

Въз основа на заключенията от прегледа Европейската комисия предложи шест нови приоритета за 2016 — 2020 г. Съвместният доклад на Комисията и страните членки бе приет на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт през ноември 2015 г.

Какво следва?

Напредъкът по целевите показатели на ЕС се оценява ежегодно в Обзора на образованието и обучението.

Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз се споразумяха за общи приоритети в областта на образованието и обучението за 2020 г. Акцентът ще бъде поставен върху ефективното изпълнение на тези приоритети, по-специално чрез работните групи в рамките на „Образование и обучение 2020“.

 

Още по темата

„Образование и обучение 2020“ — преглед на образованието и обучението
Национални доклади относно „Образование и обучение 2020“

 • Национален доклад: Чешка република: [en] pdf(298 kB) English (en)
 • Национален доклад: Естония [en] pdf(1 Mb) English (en)
 • Национален доклад: Финландия [en] pdf(979 kB) English (en)
 • Национален доклад: Франция [fr] pdf(989 kB) français (fr)
 • Национален доклад: Люксембург [fr] pdf(429 kB) français (fr)
 • Национален доклад: Нидерландия [en] pdf(596 kB) English (en)
 • Национален доклад: Словения [en] pdf(305 kB) English (en) slovenščina (sl)
 • Национален доклад: Швеция [en] pdf(596 kB) English (en) svenska (sv)

Документи от заинтересовани страни

 • „Образование и обучение 2020“ — BUSINESSEUROPE pdf(81 kB) English (en)
 • „Образование и обучение 2020“ — Европейски център на предприятията с обществено участие (CEEP) pdf(535 kB) English (en)
 • „Образование и обучение 2020“ — Европейска федерация на работодателите в областта на образованието (EFEE) pdf(107 kB) English (en)
 • „Образование и обучение 2020“ — Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Европейски синдикален комитет по образованието (ETUCE) pdf(564 kB) English (en)
 • „Образование и обучение 2020“ — Европейска платформа на гражданското общество за учене през целия живот (EUCIS-LLL) pdf(605 kB) English (en)
 • „Образование и обучение 2020“ — Европейска асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME) pdf(176 kB) English (en)

Законодателство и инициативи на ЕС