Каква е ролята на ЕС в областта на образованието и обучението?

Всяка страна от ЕС носи отговорност за своите системи за образование и обучение. Целта на политиката на ЕС е да се подкрепят действия в национален мащаб и да се помага при преодоляването на общи предизвикателства, като застаряващите общества, недостига на умения на работната сила, развитието на технологиите и глобалната конкуренция. „Образование и обучение 2020“ е рамката за сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Тя предоставя форум за обмен на добри практики, взаимно учене, събиране и разпространяване на информация и факти, както и съвети и помощ за реформиране на политиките.

За да се гарантира успешното прилагане на рамката, работни групи, съставени от определени от държавите членки специалисти и други заинтересовани страни, работят по общи инструменти и стратегически насоки на равнище ЕС.

Партньорските консултации (DE FR) обединяват партньори с опит от малък брой национални администрации, които предоставят съвети на определена държава членка при изготвяне или прилагане на политика. Тези консултации представляват форум за колективно обмисляне на решения на конкретни предизвикателства в национален аспект под формата на основан на участието семинар.

Финансирането за подкрепа на политики и новаторски проекти е достъпно чрез „Еразъм+“ за дейности за насърчаване на ученето и образованието на всички равнища и за всички възрастови групи.

През 2009 г. в „Образование и обучение 2020“ бяха определени четири общи за ЕС цели до 2020 г. в отговор на предизвикателствата пред системите за образование и обучение:

За образованието в ЕС за 2020 г. са определени следните целеви показатели:

Какво е направено досега?

През 2014 г. Комисията и държавите от ЕС започнаха преглед с цел оценка на напредъка, постигнат от съвместния доклад от 2012 г. насам, и подпомагане на подготовката на следващите приоритети за сътрудничество в областта на образованието на европейско равнище.

В тази връзка са получени следните документи:

  • Национални доклади относно „Образование и обучение 2020“
  • Независима оценка на „Образование и обучение 2020“ от външния изпълнител Ecorys
  • Доклад от годишния Форум за образованието, обучението и младежта (9 — 10 октомври 2014 г.)
  • Документи от заинтересовани страни

Въз основа на заключенията от прегледа Европейската комисия предложи шест нови приоритета за 2016 — 2020 г. Съвместният доклад на Комисията и страните членки бе приет на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт през ноември 2015 г.

Какво следва?

Напредъкът по целевите показатели на ЕС се оценява ежегодно в Обзора на образованието и обучението.

Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз се споразумяха за общи приоритети в областта на образованието и обучението за 2020 г. Акцентът ще бъде поставен върху ефективното изпълнение на тези приоритети, по-специално чрез работните групи в рамките на „Образование и обучение 2020“.

Информирайте се за сътрудничеството в ЕС в областта на образованието и обучението чрез бюлетина „Образование и обучение 2020“ (достъпен само на английски).

Научете повече

„Образование и обучение 2020“ — преглед на образованието и обучението: национални доклади

Документи от заинтересовани страни

Законодателство и инициативи на ЕС