Каква е ролята на ЕС в областта на образованието и обучението?

Всяка страна от ЕС носи отговорност за своите системи за образование и обучение. Целта на политиката на ЕС е да се подкрепят действия в национален мащаб и да се помага при преодоляването на общи предизвикателства, като застаряващите общества, недостига на умения на работната сила, развитието на технологиите и глобалната конкуренция. „Образование и обучение 2020“ е рамката за сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Тя предоставя форум за обмен на добри практики, взаимно учене, събиране и разпространяване на информация и факти, както и съвети и помощ за реформиране на политиките.

За да се гарантира успешното прилагане на рамката, работни групи, съставени от определени от държавите членки специалисти и други заинтересовани страни, работят по общи инструменти и стратегически насоки на равнище ЕС.

Финансирането за подкрепа на политики и новаторски проекти е достъпно чрез „Еразъм+“ за дейности за насърчаване на ученето и образованието на всички равнища и за всички възрастови групи.

През 2009 г. в „Образование и обучение 2020“ бяха определени четири общи за ЕС цели до 2020 г. в отговор на предизвикателствата пред системите за образование и обучение:

За образованието в ЕС за 2020 г. са определени следните целеви показатели:

Какво е направено досега?

През 2014 г. Комисията и държавите от ЕС започнаха преглед с цел оценка на напредъка, постигнат от съвместния доклад от 2012 г. насам, и подпомагане на подготовката на следващите приоритети за сътрудничество в областта на образованието на европейско равнище.

В тази връзка са получени следните документи:

  • Национални доклади относно „Образование и обучение 2020“
  • Независима оценка на „Образование и обучение 2020“ от външния изпълнител Ecorys
  • Доклад от годишния Форум за образованието, обучението и младежта (9 — 10 октомври 2014 г.)
  • Документи от заинтересовани страни

Въз основа на заключенията от прегледа Европейската комисия предложи шест нови приоритета за 2016 — 2020 г. Съвместният доклад на Комисията и страните членки бе приет на заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт през ноември 2015 г.

Какво следва?

Напредъкът по целевите показатели на ЕС се оценява ежегодно в Обзора на образованието и обучението.

Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз се споразумяха за общи приоритети в областта на образованието и обучението за 2020 г. Акцентът ще бъде поставен върху ефективното изпълнение на тези приоритети, по-специално чрез работните групи в рамките на „Образование и обучение 2020“.

Информирайте се за сътрудничеството в ЕС в областта на образованието и обучението чрез бюлетина „Образование и обучение 2020“ (достъпен само на английски).

Научете повече

„Образование и обучение 2020“ — преглед на образованието и обучението: Национални доклади относно „Образование и обучение 2020“

Документи от заинтересовани страни

Законодателство и инициативи на ЕС