Sökväg

Utbildning för social inkludering

Vad går det ut på?

Utbildningspolitiken bör se till att alla får tillgång till bra utbildning och kan skaffa sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att få jobb, utvecklas och delta i samhällslivet.

Men utbildningssystemen i EU är inte jämlika. Elever från missgynnade socioekonomiska förhållanden presterar sämre i skolan än sina jämnåriga i alla EU-länder. Barn med invandrarbakgrund, barn med funktionsnedsättning och romska barn hör till de mest utsatta. Det finns också stora skillnader mellan länderna när det gäller i vilken mån familjebakgrunden påverkar skolresultaten.

Vi behöver därför effektivare, rättvisare och mer inkluderande utbildningssystem som ger alla tillgång till bra utbildning. EU stöder och kompletterar ländernas insatser på detta område.

Vad har man gjort hittills?

Ett antal EU-initiativ de senaste åren har uppmuntrat länderna att förbättra sina utbildningssystem och göra dem mer rättvisa. Länderna har bland annat fått politisk vägledning och möjligheter att jämföra lösningar. Här är några exempel:

Under 2014–2020 kan EU-länderna få bidrag från programmet Erasmus+ och de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att göra utbildningen mer rättvis och öka den sociala integrationen.

Hur går det till?

Som ett led i arbetet för en evidensbaserad utbildningspolitik publicerar kommissionen oberoende granskningar av forskning om rättvisefrågor, särskilt genom expertnätverket för utbildningens sociala aspekter. Här sammanfattar man aktuella kunskaper om specifika frågor och ger oberoende politisk vägledning med stöd i forskningen.

Det europeiska organet för särskilda behov och inkluderande utbildning bidrar också med analyser, underlag och information om inkluderande utbildning, rekommendationer för insatser och praxis samt verktyg för att utvärdera och följa upp resultaten.

 

How can we help?