Navigacijska pot

Izobraževanje in usposabljanje za socialno vključenost

Za kaj gre

Politika izobraževanja in usposabljanja si prizadeva, da bi bili vsi državljani deležni kakovostnega izobraževanja ter da bi vse življenje pridobivali znanje, spretnosti in kompetence, potrebne za zaposlitev, socialno vključenost, državljansko udejstvovanje in osebno izpolnitev.

Za evropske sisteme izobraževanja je še vedno značilna neenakopravnost. Učenci iz slabših socialno–ekonomskih razmer v vseh državah EU slabše napredujejo v šoli. Med najbolj ranljivimi skupinami so otroci priseljencev, invalidni otroci in Romi. Hkrati pa med državami vladajo velike razlike glede vpliva, ki ga imajo družinske razmere otrok na njihov učni uspeh.

Evropa torej potrebuje učinkovitejše sisteme izobraževanja, ki bodo tudi bolj vključujoči in pravičnejši ter bodo omogočali kakovosten pouk. Evropska unija podpira in dopolnjuje prizadevanja držav članic na tem področju.

Dosedanji ukrepi

Evropska unija je v zadnjih letih z vrsto pobud zagotovila državam EU močno podporo, primerljivost in smernice pri uvajanju večje pravičnosti, vendar tudi kakovosti v izobraževalne sisteme, med drugim:

Države EU lahko v obdobju 2014–2020 za večjo pravičnost in vključenost izobraževalnih sistemov izkoristijo tudi možnosti iz programa Erasmus+ in evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Potek dela

Evropska komisija se je zavezala, da bo na področju izobraževanja spodbujala pripravo politike na podlagi dejstev. Pri tem se opira na delo mreže strokovnjakov za socialni vidik izobraževanja in usposabljanja, ki redno pripravlja neodvisne ocene študij v zvezi s pravičnostjo v šolstvu. Ocene povzamejo obstoječe znanje o posameznih vprašanjih, ponudijo neodvisne smernice za politiko in jih podprejo z dejstvi.

Podobno tudi agencija za posebne potrebe otrok in vključujoče šolske sisteme pripravlja analize in informacije o dejanskem stanju na področju vključevanja v Evropi, priporočila za politiko in strokovne delavce ter orodja in pripomočke za ocenjevanje in spremljanje napredka.

 

How can we help?