Za kaj gre

Evropska komisija je junija 2016 sprejela sporočilo o preprečevanju radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem. V njem je začrtala ukrepe na sedmih področjih, kjer sodelovanje na ravni EU prinaša dodano vrednost, predvsem na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih.

S tem sporočilom Evropska komisija dopolnjuje pariško deklaracijo

pdf

(500 kB)

Deutsch (de) English (en) français (fr) o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije, ki so jo leta 2015 sprejeli evropski šolski ministri in evropski komisar Navracsics.

Deklaracija je poziv šolstvu, naj močneje uveljavlja družbeno vključenost in temeljne vrednote. V njej so navedeni konkretni cilji, ki jih je treba doseči na nacionalni in lokalni ravni, ter štiri prednostne naloge za sodelovanje na ravni EU:

 1. zagotoviti usvojitev socialnih, državljanskih in medkulturnih kompetenc pri mladih z uveljavljanjem demokratičnih vrednot in temeljnih pravic, družbene vključenosti in nediskriminacije, pa tudi aktivnega državljanstva,
 2. okrepiti kritično razmišljanje in medijsko pismenost, zlasti pri uporabi interneta in družbenih medijev, ter tako povečati odpornost na vse oblike diskriminacije in indoktrinacije,
 3. spodbujati izobraževanje prikrajšanih otrok in mladih, pri čemer je treba zagotoviti, da sistemi izobraževanja in usposabljanja upoštevajo njihove potrebe, ter
 4. uveljavljati medkulturni dialog z vsemi oblikami izobraževanja ob sodelovanju z drugimi ustreznimi politikami in deležniki.

Način ukrepanja

Ukrepanje v skladu s pariško deklaracijo je ključna prednostna naloga sodelovanja držav članic na področju izobraževanja in usposabljanja (strateški okvir ET 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ) ter mladih, določena v skupnem poročilu ET 2020

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) in skupnem poročilu o mladihpdf

Seznam prevodov predhodne povezave .

Evropski komisar Tibor Navracsics je maja 2016 gostil kolokvij na visoki ravni o uveljavljanju družbene vključenosti in temeljnih vrednot z izobraževanjem – kot načinom preprečevanja nasilne radikalizacije

English (en) .

Vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks sta ključna vidika strateškega okvira ET 2020 in sodelovanja na področju mladine, pomembna sta tudi za uresničevanje pariške deklaracije. Evropska komisija je zato ustanovila dve delovni skupini, ki združujeta najpomembnejše deležnike:

 • delovna skupina za uveljavljanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem

  English (en) – sestavljajo jo strokovnjaki iz držav članic, predstavniki civilne družbe in socialnih partnerjev ter mednarodnih organizacij, denimo Unesca in Sveta Evrope,

 • delovna skupina za pomen mladinskega dela pri uveljavljanju dejavnega državljanstva in preprečevanju marginalizacije in nasilne radikalizacije – sestavljajo jo strokovnjaki iz držav članic in predstavniki mladinskih organizacij, tudi Evropskega mladinskega foruma.

Program Erasmus+ podpira uresničevanju pariške deklaracije s financiranjem projektov transnacionalnega sodelovanja:

 • leta 2016 namenja več kot 400 milijonov evrov transnacionalnim partnerstvom, ki se ukvarjajo z inovativnimi pristopi v pripravi politike in praksami na terenu, pri čemer imajo prednost projekti, ki uresničujejo cilje pariške deklaracije,
 • namenska sredstva v višini 13 milijonov evrov so rezervirana za širjenje in nadgrajevanje dobrih praks,
 • za leto 2017 je predvidena podpora uresničevanju pariške deklaracije z rednimi in posebnimi namenskimi ukrepi.

Ključni vidik uresničevanja pariške deklaracije je tudi politika na podlagi dejstev

български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) :

Evropska komisija in Svet Evrope od leta 2013 izvajata skupni program Človekove pravice in demokracija v akciji. Namenjen je zbiranju in širjenju informacij o državljanski vzgoji ter razvijanju praktičnih pripomočkov, denimo učnega načrta in gradiva, ki jih sodelujoče države lahko uporabijo za pouk državljanstva in človekovih pravic. Z letom 2016 program dodatno podpira še referenčno ogrodje kompetenc za demokratično kulturo, ki ga je pripravil Svet Evrope aprila 2016.

Poudarjanje družbene vključenosti in državljanstva v formalnem in neformalnem izobraževanju tudi pomeni, da so posebne pozornosti deležni učenci iz ranljivih skupin, denimo priseljenskih družin, depriviligiranih socialno-ekonomskih razmer, romske skupnosti

Seznam prevodov predhodne povezave , skupnosti LGBTIpdf

Seznam prevodov predhodne povezave , ter učenci s posebnimi potrebami.

Naslednji koraki

Delovna skupina za uveljavljanje državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije v izobraževanju ima nalogo, da do junija 2018 pripravi politični okvir za uveljavljanje družbene vključenosti in temeljnih pravic z izobraževanjem ter spletni zbornik dobrih praks.

Delovna skupina za mlade bo do konca leta 2016 pripravila posebno gradivo s smernicami za mladinske delavce in organizacije, ki jih bo mogoče prilagoditi potrebam v posamezni državi članici. Smernice bodo s primeri ponazorile, kako zaznati prva znamenja radikalizacije in kako ukrepati, kako povečati demokratično odpornost mladih, kako mlade opremiti z medijsko pismenostjo, kako jih naučiti kritičnega mišljenja in nenasilnega reševanja sporov.

Evropska komisija poleg tega podpira:

 • platformo Evropsko gradivo za šole, novo spletišče za šole in učitelje, ki s primeri dobrih praks in viri omogoča šolam uvajanje sodelovalnega pristopa za vključenost in uspešnost vseh;
 • platformo eTwinning, ki povezuje učitelje in učilnice v Evropi in ponuja tečaje za učitelje o državljanski vzgoji v okviru programa Erasmus+;
 • vzpostavitev mreže, ki bo olajšala neposredne stike s pozitivnimi vzorniki na šolah, v mladinskih centrih in športnih klubih ter zaporih;
 • uvedbo nove pobude za virtualne izmenjave v okviru programa Erasmus+, ki bo mladim s strukturiranimi in vodenimi spletnimi konferencami omogočala izmenjavo mnenj in predlogov ter podpirala medkulturno spoznavanje in strpnost;
 • spodbude visokošolskim ustanovam, da odobrijo kreditne točke za prostovoljsko delo ter pripravijo učne načrte, ki akademsko snov povezujejo z državljanskim udejstvovanjem;
 • evropsko prostovoljsko službo, kjer bodo prednost imeli projekti v zvezi s skupnimi vrednotami, medijsko pismenostjo in kritičnim mišljenjem;
 • terenske mladinske projekte v okviru programa Erasmus+, ki s sodelovanjem novih deležnikov, denimo občinskih organov, omogočajo nadgraditev lokalnih pobud z obsežnejšimi čezmejnimi partnerstvi;
 • evropsko nagrado za družbeno vključevanje s športom – priznanje za uspešne in inovativne projekte.

 

Več informacij