Navigačný riadok

Vzdelávanie a odborná príprava pre sociálne začlenenie

O čo ide?

Politika v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy by mala umožniť všetkým občanom prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ktoré by im pomohlo získať znalosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre zamestnanosť, začlenenie, aktívne občianstvo a sebarealizáciu a ktoré by si mohli dopĺňať cely život.

V európskych vzdelávacích systémoch pretrvávajú nerovnosti. Vo všetkých krajinách EÚ dosahujú žiaci so slabším sociálno-ekonomickým zázemím v škole horšie výsledky ako ich rovesníci. Detí pochádzajúce z rodín prisťahovalcov, postihnuté deti a rómske deti patria medzi najzraniteľnejšie skupiny. Medzi krajinami zároveň existujú veľké rozdiely v miere, v akej rodinné prostredie ovplyvňuje výsledky vzdelávania.

V tejto súvislosti Európa potrebuje účinnejšie, ale zároveň inkluzívnejšie a spravodlivejšie systémy vzdelávania, ktoré umožňujú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Európska únia aktívne podporuje a dopĺňa úsilie členských štátov v tejto oblasti.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Viaceré európske iniciatívy v posledných rokoch poskytli silný stimul, porovnanie a politické usmernenie s cieľom pomôcť členským štátom posilniť rovnosť v rámci vzdelávacích systémov spôsobom, ktorý by mohol zabezpečiť kvalitu a spravodlivosť. Medzi ne patrí:

V období rokov 2014 – 2020 môžu krajiny EÚ využiť príležitosti, ktoré ponúkajú program Erasmus+ a európske štrukturálne a investičné fondy, na zlepšenie rovnosti a začlenenia prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy.

Ako to dosiahnuť?

Súčasťou záväzku Európskej komisie v oblasti podpory tvorby politík založených na dôkazochnezávislé hodnotenia výskumu otázok súvisiacich s rovnosťou, ktoré Komisia vydáva najmä prostredníctvom siete odborníkov na sociálne aspekty vzdelávania a odbornej prípravy. Tieto hodnotenia podávajú súhrn dostupných vedomostí o konkrétnych témach, poskytujú nezávislé politické usmernenia a uvádzajú podporné dôkazy.

Okrem toho Európska agentúra pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami a inkluzívne vzdelávanie poskytuje analýzy, dôkazy a informácie o skutočnom stave inkluzívneho vzdelávania v Európe, odporúčania pre politiku a prax, ako aj nástroje na hodnotenie a monitorovanie pokroku.

 

How can we help?