O čo ide?

Európska komisia v júni 2016 prijala oznámenie na podporu predchádzania radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu. V oznámení sa navrhujú opatrenia v siedmich osobitných oblastiach, v ktorých môže spolupráca na úrovni EÚ priniesť pridanú hodnotu, a to najmä v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Toto oznámenie prispieva k činnosti nadväzujúcej na Parížsku deklaráciu o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie, ktorú v roku 2015 prijali európski ministri školstva a komisár Navracsics.

Vyhlásenie vyzýva k mobilizácii vzdelávacieho sektora v záujme podpory začlenenia a základných hodnôt. Obsahuje zoznam konkrétnych cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť na vnútroštátnej a miestnej úrovni, a stanovuje štyri hlavné priority pre spoluprácu na úrovni EÚ:

 • zabezpečiť, aby mladí ľudia získali sociálne, občianske a medzikultúrne zručnosti presadzovaním demokratických hodnôt a základných práv, sociálneho začlenenia a nediskriminácie, ako aj aktívneho občianstva;
 • posilňovať kritické myslenie a mediálnu gramotnosť, najmä používanie internetu a sociálnych médií, na vytvorenie odolnosti proti diskriminácii a indoktrinácii;
 • podporovať rozvoj vzdelávania znevýhodnených detí a mladých ľudí zabezpečením toho, aby naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy vychádzali v ústrety ich potrebám; a
 • podporovať medzikultúrny dialóg všetkými formami vzdelávania v spolupráci s inými relevantnými politikami a zúčastnenými stranami.

Ako to dosiahnuť?

Činnosť nadväzujúca na uvedenú deklaráciu je kľúčovou prioritou spolupráce medzi členskými štátmi, ktorú Európska komisia podporuje v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020) a v oblasti mládeže, ako sa uvádza v spoločnej správe o ET 2020 a v spoločnej správe o mládeži.

Komisár Tibor Navracsics v máji 2016 usporiadal podujatie s názvom Kolokvium na vysokej úrovni o vzdelávaní na podporu začlenenia a základných hodnôt – ako predchádzať násilnej radikalizácii.

Okrem toho boli 17. februára 2017 prijaté závery Rady o začleňovaní v rozmanitosti s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu vzdelávania pre všetkých.

Medzi kľúčové činnosti v rámci ET 2020 a spolupráce so sektorom mládeže patrí partnerské učenie a výmena osvedčených postupov. Ide aj o dôležitú činnosť pri vykonávaní Parížskej deklarácie. Na tento účel boli vytvorené dve špecializované pracovné skupiny, ktorých súčasťou sú hlavné zainteresované strany:

Vykonávanie Parížskej deklarácie podporuje program Erasmus+, z ktorého sa financujú projekty nadnárodnej spolupráce:

 • v roku 2016 je v rámci programu Erasmus+ sprístupnených vyše 400 miliónov EUR, ktoré možno využiť na podporu nadnárodných partnerstiev na účely rozvoja inovatívnych politických prístupov a postupov na miestnej úrovni. V tomto balíku sa uprednostňujú projekty, ktoré riešia ciele Parížskej deklarácie;
 • bol vyčlenený špeciálny balík vo výške 13 miliónov EUR na podporu šírenia a rozvoja osvedčených postupov na miestnej úrovni.
 • V roku 2017 Komisia plánuje ďalej podporiť vykonávanie deklarácie prostredníctvom bežných, ako aj špecializovaných akcií v rámci programu Erasmus+.

Z hľadiska podpory činností nadväzujúcich na Parížsku deklaráciu je kľúčovou prioritou aj tvorba politík založená na dôkazoch, ktorá vychádza z týchto aktivít:

Komisia od roku 2013 realizuje spoločný program s Radou Európy s názvom Ľudské práva a demokracia v akcii. Program sa zameriava na zhromažďovanie a šírenie informácií o výchove k občianstvu a vývoj praktických nástrojov, akými sú učebné osnovy a materiály na podporu zúčastnených krajín pri rozvoji vzdelávania v oblasti občianstva a ľudských práv. Program bude od roku 2016 rozšírený aj o podporu pilotného projektu referenčného rámca zručností pre demokratickú kultúru, ktorý iniciovala Rada Európy v apríli 2016.

Zameranie na sociálne začlenenie a občianstvo prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania zahŕňa aj prístup, podľa ktorého sa musí venovať osobitná pozornosť študentom zo zraniteľných skupín vrátane migrantov, sociálno-ekonomicky znevýhodnených osôb, Rómov, LGBTI osôb a študentov so špeciálnymi potrebami.

 • Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov vytvorený v roku 2011 a zakotvený aj v odporúčaní Európskej rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov z roku 2013 označuje vzdelávanie za jeden zo štyroch politických pilierov popri prístupe k zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti.
 • Komisia od roku 2011 realizuje spoločný program s Radou Európy nazývaný ROMED, ktorého cieľom je školiť rómskych mediátorov a podporovať budovanie kapacít v rómskych komunitách, pričom dôraz sa kladie na to, aby miestne orgány zabezpečili dialóg s Rómami a ich zapojenie do rozhodovania na miestnej úrovni.
 • Kľúčovým prvkom tejto oblasti činnosti je neustála spolupráca so špecializovanými agentúrami EÚ, akými sú Agentúra pre základné práva a Európska agentúra pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie (EASNIE), ako aj medzinárodné organizácie.

Ako ďalej

Pracovná skupina pre podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania má za úlohu do júna 2018 vypracovať politický rámec na podporu začlenenia a základných hodnôt prostredníctvom vzdelávania, ako aj online príručku osvedčených postupov.

Pracovná skupina pre mládež do konca roka 2016 vytvorí špeciálny súbor nástrojov, ktorý bude slúžiť ako usmernenie pre pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie a ktorý sa bude dať prispôsobiť osobitným potrebám jednotlivých členských štátov. Poskytne príklady, ako spozorovať počiatočné náznaky radikalizácie a reagovať na ne, ako zlepšiť demokratickú odolnosť mladých ľudí, pomôcť im nadobudnúť mediálnu gramotnosť a kritické myslenie alebo ako nenásilne riešiť konflikty.

Komisia podporuje aj tieto činnosti:

 • rozvoj európskeho súboru nástrojov pre školy, novej online platformy pre školy a učiteľov s ponukou príkladov osvedčených postupov a zdrojov na začlenenie prístupov spolupráce do fungovania škôl v záujme posilnenia začlenenia a zabezpečenia úspechu pre všetkých;
 • rozvoj online platformy eTwinning na prepájanie učiteľov a študentov v celej Európe, ako aj školení pre učiteľov o výchove k občianstvu prostredníctvom programu Erasmus+;
 • vytvorenie siete na uľahčenie priameho kontaktu s pozitívnymi vzormi v školách, mládežníckych a športových kluboch a vo väzniciach;
 • pilotné projekty a zavedenie novej iniciatívy virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+, ktoré umožnia mladým ľuďom, aby si vymieňali názory a nápady cestou štruktúrovaných a štruktúrovaných webových konferencií s cieľom posilniť medzikultúrne povedomie a toleranciu;
 • stimuly pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby udeľovali kredity za dobrovoľnícku činnosť a vyvíjali študijné programy, ktoré spájajú akademický obsah s občianskou angažovanosťou;
 • posilnenie Európskej dobrovoľníckej služby, pričom dôraz sa bude klásť na podporu projektov zameraných na spoločné hodnoty, mediálnu gramotnosť a kritické myslenie;
 • posilnenie podpory mládežníckych projektov na miestnej úrovni ako súčasť programu Erasmus+, do ktorých sa budú zapájať nové subjekty, ako sú napríklad obce, aby sa umožnilo postupné rozširovanie miestnych iniciatív v rámci väčších, cezhraničných partnerstiev;
 • podpora úspešných a inovatívnych projektov udeľovaním európskej ceny za sociálne začlenenie v športe.