O čo ide?

Európska komisia v júni 2016 prijala oznámenie na podporu predchádzania radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu. V oznámení sa navrhujú opatrenia v siedmich osobitných oblastiach, v ktorých môže spolupráca na úrovni EÚ priniesť pridanú hodnotu, a to najmä v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Toto oznámenie prispieva k činnosti nadväzujúcej na Parížsku deklaráciu pdf(500 kB) Deutsch (de) English (en) français (fr) o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie, ktorú v roku 2015 prijali európski ministri školstva a komisár Navracsics.

Vyhlásenie vyzýva k mobilizácii vzdelávacieho sektora v záujme podpory začlenenia a základných hodnôt. Obsahuje zoznam konkrétnych cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť na vnútroštátnej a miestnej úrovni, a stanovuje štyri hlavné oblasti priorít pre spoluprácu na úrovni EÚ:

 1. zabezpečiť, aby mladí ľudia získali sociálne, občianske a medzikultúrne zručnosti presadzovaním demokratických hodnôt a základných práv, sociálneho začlenenia a nediskriminácie, ako aj aktívneho občianstva;
 2. posilňovať kritické myslenie a mediálnu gramotnosť, najmä používanie internetu a sociálnych médií, na vytvorenie odolnosti proti diskriminácii a indoktrinácii;
 3. podporovať rozvoj vzdelávania znevýhodnených detí a mladých ľudí zabezpečením toho, že naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy budú vychádzať v ústrety ich potrebám; ako aj
 4. podporovať medzikultúrny dialóg všetkými formami vzdelávania v spolupráci s inými relevantnými politikami a zúčastnenými stranami.

Ako to dosiahnuť?

Činnosť nadväzujúca na uvedenú deklaráciu je kľúčovou prioritou spolupráce medzi členskými štátmi, ktorú Európska komisia podporuje v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020 български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ) a v oblasti mládeže, ako sa uvádza v spoločnej správe o ET 2020 български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a v spoločnej správe o mládežipdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Komisár Tibor Navracsics v máji 2016 usporiadal podujatie s názvom Kolokvium na vysokej úrovni o vzdelávaní na podporu začlenenia a základných hodnôt – ako predchádzať násilnej radikalizácii English (en) .

Medzi kľúčové činnosti v rámci ET 2020 a spolupráce s odvetvím mládeže patrí partnerské učenie a výmena osvedčených postupov. Ide aj o dôležitú činnosť pri vykonávaní Parížskej deklarácie. Na tento účel boli vytvorené dve špecializované pracovné skupiny, ktorých súčasťou sú hlavné zainteresované strany:

 • Pracovná skupina pre podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania English (en) sa skladá z odborníkov z členských štátov, organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov, ako aj z medzinárodných organizácií ako UNESCO alebo Rada Európy;
 • Pracovná skupina pre úlohu práce s mládežou pri podpore aktívneho občianstva a predchádzaní marginalizácii a násilnej radikalizácii je zložená z odborníkov z členských štátov a mládežníckych organizácií vrátane Európskeho fóra mládeže.

Vykonávanie Parížskej deklarácie podporuje program Erasmus+, z ktorého sa financujú projekty nadnárodnej spolupráce:

 • v roku 2016 je v rámci programu Erasmus+ sprístupnených vyše 400 miliónov EUR, ktoré možno využiť na podporu nadnárodných partnerstiev s cieľom vytvorenia inovačných politických prístupov a postupov na najnižšej úrovni. V tomto balíku sa uprednostňujú projekty, ktoré riešia ciele Parížskej deklarácie;
 • bol vyčlenený špeciálny balík vo výške 13 miliónov EUR na podporu šírenia a rozvoja osvedčených postupov z najnižšej úrovne (smerom vyššie);
 • v roku 2017 Komisia plánuje ďalej podporiť vykonávanie deklarácie prostredníctvom bežných, ako aj špecializovaných akcií v rámci programu Erasmus+.

Z hľadiska podpory činností nadväzujúcich na Parížsku deklaráciu je kľúčovou prioritou aj tvorba politík založená na dôkazoch български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ktorá vychádza z týchto aktivít:

Komisia od roku 2013 realizuje spoločný program s Radou Európy s názvom Ľudské práva a demokracia v akcii. Program sa zameriava na zhromažďovanie a šírenie informácií o výchove k občianstvu a vývoj praktických nástrojov, akými sú učebné osnovy a materiály na podporu zúčastnených krajín pri rozvoji vzdelávania v oblasti občianstva a ľudských práv. Program bude od roku 2016 rozšírený aj o podporu pilotného projektu referenčného rámca zručností pre demokratickú kultúru, ktorý iniciovala Rada Európy v apríli 2016.

Zameranie na formálne a neformálne vzdelávanie pre sociálne začlenenie a občianstvo zahŕňa aj prístup, podľa ktorého sa musí venovať osobitná pozornosť študentom zo zraniteľných skupín vrátane migrantov, sociálno-ekonomicky znevýhodnených osôb, Rómov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôbpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a študentov so špeciálnymi potrebami.

 • Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov vytvorený v roku 2011 a zakotvený aj v odporúčaní Európskej rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov z roku 2013 označuje vzdelávanie za jeden zo štyroch politických pilierov popri prístupe k zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti.
 • Komisia od roku 2011 realizuje spoločný program s Radou Európy nazývaný ROMED, ktorého cieľom je školiť rómskych mediátorov a podporovať budovanie kapacít v rómskych komunitách, pričom dôraz sa kladie na to, aby miestne orgány zabezpečili dialóg s Rómami a ich zapojenie do rozhodovania na miestnej úrovni.
 • Kľúčovým prvkom tejto činnosti je neustála spolupráca so špecializovanými agentúrami EÚ, akými sú Agentúra pre základné práva, Európska agentúra pre špeciálne potreby a inkluzívne vzdelávanie (EASNIE) a ďalšie medzinárodné organizácie.

Ďalšie kroky

Pracovná skupina pre podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania má za úlohu do júna 2018 vypracovať politický rámec na podporu začlenenia a základných hodnôt prostredníctvom vzdelávania, ako aj online príručku osvedčených postupov.

Pracovná skupina pre mládež do konca roka 2016 vytvorí špeciálny súbor nástrojov, ktorý bude slúžiť ako usmernenie pre pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie a ktorý sa bude dať prispôsobiť osobitným potrebám jednotlivých členských štátov. Poskytne príklady, ako spozorovať počiatočné náznaky radikalizácie a reagovať na ne, ako zlepšiť demokratickú odolnosť mladých ľudí, pomôcť im nadobudnúť mediálnu gramotnosť a kritické myslenie alebo ako nenásilne riešiť konflikty.

Komisia podporuje aj tieto činnosti:

 • rozvoj európskeho súboru nástrojov pre školy, novej online platformy pre školy a učiteľov s ponukou príkladov osvedčených postupov a zdrojov na začlenenie prístupov spolupráce do fungovania škôl v záujme posilnenia začlenenia a zabezpečenia úspechu pre všetkých;
 • rozvoj online platformy eTwinning na spájanie učiteľov a študentov v celej Európe, ako aj školení pre učiteľov o výchove k občianstvu prostredníctvom programu Erasmus+;
 • vytvorenie siete na uľahčenie priameho kontaktu s pozitívnymi vzormi v školách, mládežníckych a športových kluboch a vo väzniciach;
 • pilotné projekty a zavedenie novej iniciatívy virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+, ktoré umožnia mladým ľuďom, aby si vymieňali názory a nápady cestou štruktúrovaných a zjednodušených webových konferencií s cieľom posilniť medzikultúrne povedomie a toleranciu;
 • stimuly pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby udeľovali kredity za dobrovoľnícku činnosť a vyvíjali študijné programy, ktoré spájajú akademický obsah s občianskou angažovanosťou;
 • posilnenie Európskej dobrovoľníckej služby, pričom dôraz sa bude klásť na podporu projektov zameraných na spoločné hodnoty, mediálnu gramotnosť a kritické myslenie;
 • posilnenie podpory mládežníckych projektov na najnižšej úrovni ako súčasť programu Erasmus+, do ktorých sa budú zapájať nové subjekty, ako sú napríklad obce, aby sa umožnilo postupné rozširovanie miestnych iniciatív v rámci väčších, cezhraničných partnerstiev;
 • podpora úspešných a inovačných projektov udeľovaním európskej ceny za sociálne začlenenie v športe.

Ďalšie informácie