Kruimelpad

Onderwijs en opleiding voor sociale inclusie

Waar gaat het om?

Het onderwijs- en opleidingsbeleid moet alle burgers de kans bieden goed onderwijs te volgen en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor werk, integratie, actief burgerschap en persoonlijke ontplooiing te verwerven en een leven lang te blijven aanscherpen.

Maar in de Europese onderwijsstelsels blijft ongelijkheid bestaan. Leerlingen met een zwakke sociaal-economische achtergrond doen het gemiddeld gezien slechter op school. Migrantenkinderen, gehandicapten en Romakinderen zijn de meest kwetsbare groepen. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen tussen landen in de mate waarin de gezinssituatie van invloed is op leerresultaten.

Daarom is er behoefte aan efficiënte, inclusieve en rechtvaardige onderwijsstelsels die toegang bieden tot onderwijs van hoog niveau. De Europese Unie helpt de EU-landen daarbij.

Wat is er al gedaan?

De afgelopen jaren heeft de EU een reeks Europese initiatieven genomen om de EU-landen te stimuleren en heeft zij beleidsrichtsnoeren gegeven om hun onderwijsstelsels beter en rechtvaardiger te maken. Een greep daaruit:

In de periode 2014-2020 kunnen de EU-landen gebruikmaken van Erasmus+ en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen om het onderwijs in hun land rechtvaardiger en inclusiever te maken.

Hoe wordt dat bereikt?

De Europese Commissie heeft toegezegd haar onderwijsbeleid te baseren op wetenschappelijke bevindingen. Zij publiceert onafhankelijke evaluaties van onderzoek naar rechtvaardigheid in het onderwijs, voornamelijk via het deskundigennetwerk op het gebied van de sociale aspecten van onderwijs en opleiding. Deze geven een overzicht van bestaande kennis over specifieke thema’s, het verschaffen van onafhankelijke beleidsrichtsnoeren en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Daarnaast biedt het Europees Agentschap voor bijzondere onderwijsbehoeften en inclusief onderwijs analyses, onderbouwing van en informatie over de stand van zaken van het inclusief onderwijs in Europa, aanbevelingen voor beleid en praktijk, en hulpmiddelen om de vooruitgang te evalueren en te volgen.

 

How can we help?