Dwar xiex inhi?

F'Ġunju 2016, il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni dwar l-appoġġ lill-prevenzjoni mir-radikalizzazzjoni li twassal għal estremiżmu vjolenti. Il-Komunikazzjoni tiddeskrivi l-azzjonijiet f'seba' oqsma speċifiċi fejn il-kooperazzjoni fil-livell tal-UE tista' twassal valur miżjud, notevolment fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ.

Il-Komunikazzjoni tikkontribwixxi għas-segwitu tad-Dikjrazzjoni ta' Pariġi pdf(500 kB) Deutsch (de) English (en) français (fr) dwar il-Promozzjoni taċ-ċittadinanza u tal-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni, li fl-2015 kienet adottata mill-Ministri tal-Edukazzjoni Ewropej u mill-Kummissarju Navracsics.

Id-Dikjarazzjoni ssejjaħ għall-mobilizzazzjoni tas-settur tal-edukazzjoni biex jippromwovi l-inklużjoni u l-valuri fundamentali. Hi tistabbilixxi lista konkreta ta' objettivi li għandhom jiġu segwiti fil-livell nazzjonali u lokali u tiddefinixxi erba' prijoritajiet ġenerali għal kooperazzjoni fil-livell tal-UE:

 1. Niżguraw li ż-żgħażagħ jiksbu l-kompetenzi soċjali, ċiviċi u interkulturali billi nippromwovu valuri demokratiċi u d-drittijiet fundamentali, l-inklużjoni soċjali u n-nondiskriminazzjoni, u ċ-ċittadinanza attiva;
 2. Inrawmu l-ħsieb kritiku u l-litteraliżmu biex wieħed jifhem il-midja, b'mod partikolari fl-użu tal-Internet u tal-midja soċjali, biex it-tfal u ż-żgħażagħ jiżviluppaw reżistenza kontra d-diskriminazzjoni u l-indottrinazzjoni;
 3. Intejbu l-edukazzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ żvantaġġati billi niżguraw li s-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ tagħna jindirizzaw il-bżonnijiet tagħhom; u
 4. Nippromwovu d-djalogu interkulturali permezz ta' kull tip ta' tagħlim, b'kooperazzjoni ma' politiki rilevanti oħrajn u mal-partijiet ikkonċernati.

Kif tinkiseb?

Is-segwitu tad-Dikjarazzjoni hu prijorità ewlenija tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri appoġġjata mill-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ (qafas strateġiku tal-ET 2020 български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ) u ż-żgħażagħ kif stabbilit fir-Rapport Konġunt tal-ET 2020 български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) u r-Rapport Konġunt dwar iż-Żgħażagħpdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel .

F'Mejju 2016, il-Kummissarju Tibor Navracsics ospita Kollokjum fuq livell għoli dwar il-Promozzjoni tal-Inklużjoni u tal-Valuri Fundamentali permezz tal-Edukazzjoni - Mod għall-Prevenzjoni mir-Radikalizzazzjoni Vjolenti English (en) .

It-tagħlim mill-pari u l-iskambju ta' prattiki tajbin huma attivitajiet ewlenin taħt ET 2020 u l-kooperazzjoni mas-settur taż-żgħażagħ. Dan hu wkoll attività importanti fl-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi. Żewġ Gruppi ta' Ħidma speċifiċi ġew stabbiliti għal dan l-għan, li jinkludu l-partijiet ikkonċernati ewlenin:

 • Il-Grupp ta' Ħidma dwar il-promozzjoni taċ-ċittadinanza u tal-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni English (en) , hu magħmul minn esperti mill-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u sħab soċjali kif ukoll minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħal UNESCO u l-Kunsill tal-Ewropa;
 • Il-Grupp ta' Ħidma dwar l-irwol tax-xogħol taż-żgħażagħ għall-promozzjoni taċ-ċittadinanza attiva u l-prevenzjoni tal-marġinalizazzjoni u r-radikalizzazzjoni vjolenti hu magħmul minn esperti mill-Istati Membri u mill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, inkluż il-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ.

Biex jappoġġja l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi, il-programm Erasmus+ jipprovdi finanzjament għal proġetti ta' kooperazzjoni transnazzjonali:

 • Fl-2016, Erasmus+ qed jagħmel aktar minn EUR 400 miljun disponibbli għal sħubijiet transnazzjonali biex jiżviluppaw approċċi u prattiki innovattivi ta' politika fl-aktar livell bażiku. F'din l-allokazzjoni, qed tingħata prijorità lill-proġetti li jindirizzaw l-objettivi tad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi;
 • Allokazzjoni speċifika ta' EUR 13 miljun twarrbet biex tappoġġja d-disseminizzazzjoni u t-titjib tal-prattiki tajbin mil-livell bażiku;
 • Fl-2017, il-Kummissjoni qed tippjana biex tappoġġja aktar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni permezz ta' azzjonijiet kemm regulari kif ukoll speċifiċi taħt il-programm ta' Erasmus+.

B'appoġġ għas-segwitu tad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi, it-tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) hu wkoll prijorità ewlenija u jistrieħ fuq l-azzjonijiet segwenti:

Mill-2013 ‘l hawn, il-Kummissjoni implimentat programm konġunt mal-Kunsill tal-Ewropa, “Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-Azzjoni”. Il-programm għandu l-għan li jiġbor u jiddissemina informazzjoni dwar l-edukazzjoni taċ-ċittadinanza u li jiżviluppa għodod prattiċi, bħal kurrikuli u materjal edukattiv biex jappoġġja lill-pajjiżi parteċipanti fit-trawwim taċ-ċittadinanza u l-edukazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Mill-2016 'l quddiem, il-programm se jkun rinforzat aktar biex jappoġġja wkoll l-ippilotjar tal-Qafas ta' Referenza tal-Kompetenzi għal Kultura Demokratika mniedi mill-Kunsill tal-Ewropa f'April 2016.

Il-fokus fuq l-inklużjoni soċjali u ċ-ċittadinanza permezz ta' tagħlim formali u nonformali jinkludi wkoll li tingħata attenzjoni speċjali li studenti minn gruppi vulnerabbli, li jinkludu dawk bi sfond ta' migranti, bi sfond soċjoekonomiku żvantaġġjat, ir-Rom Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel , l-LGBTIpdf Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  u studenti bi ħtiġijiet speċjali.

Xi jmiss?

Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Promozzjoni taċ-ċittadinanza u l-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni għandu l-mandat biex jipprepara kemm il-qafas ta' politika dwar il-promozzjoni tal-inklużjoni u tal-valuri fundamentali permezz tal-edukazzjoni, kif ukoll kompendju onlajn ta' prattiki tajba, sa Ġunju 2018.

Sal-aħħar tal-2016, il-Grupp ta' Ħidma dwar iż-Żgħażagħ se jiżviluppa għodod speċifiċi li se jipprovdu gwida lill-ħaddiema żgħażagħ u lill-organizzazzjoni taż-żgħażagħ, adattabbli għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-Istati Membri differenti. Hu se jipprovdi eżempji dwar kif tidentifika u taġixxi għal sinjali bikrija ta' radikalizzazzjoni u dwar iż-żieda tar-reżiljenza taż-żgħażagħ, kif tgħinhom isiru litterati fil-midja u jaħsbu b'mod kritiku, u kif jiġu solvuti l-konflitti mingħajr vjolenza.

Il-Kummissjoni qed tappoġġja wkoll l-azzjonijiet li ġejjin:

 • l-espansjoni tal-Għodod Ewropej għall-Iskejjel, pjattaforma ġdida onlajn għall-iskejjel u l-għalliema li toffri eżempji ta' prattika tajba u riżorsi dwar kif jiġu introdotti approċċi kollaborattivi fl-iskejjel biex titjib l-inklużjoni u jintlaħaq is-suċċess minn kulħadd;
 • l-espansjoni tal-pjattaforma onlajn ta' eTwinning, li tikkonnettja kemm lill-għalliema u l-klassijiet fl-Ewropa kollha, kif ukoll il-korsijiet ta' taħriġ għall-għalliema dwar l-edukazzjoni taċ-ċittadinanza permezz ta' Erasmus+;
 • it-twaqqif ta' netwerk biex jiħfiefu l-kuntatti diretti ma’ mudelli pożittivi ta’ mġiba fl-iskejjel, fost iż-żgħażagħ, fil-klabbs sportivi u fil-ħabsijiet;
 • l-ippilotjar u t-tnedija tal-Inizjattiva l-Iskambju Virtwali ta' Erasmus+ il-ġdida li se tagħmilha possibbli għaż-żgħażagħ sabiex jiskambjaw l-opinjonijiet u l-ideat permezz ta' konferenzi strutturati u faċli fuq il-web bl-għan li jissaħħu l-għarfien u t-tolleranza interkulturali;
 • l-inċentivi għal istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja sabiex jagħtu kredits għall-volontarjat u għall-iżvilupp tal-kurrikuli li jikkombinaw il-kontenut akkademiku mal-impenn ċiviku;
 • it-tisħiħ tas-Servizz Volontarju Ewropew fejn se tingħata prijorità li tappoġġja proġetti li jippromwovu l-valuri komuni, il-litteraliżmu biex wieħed jifhem il-midja u l-ħsieb kritiku;
 • l-appoġġ imsaħħaħ għal proġetti taż-żgħażagħ fil-livell bażiku f’Erasmus+ bl-involviment ta’ atturi ġodda – bħalma huma l-muniċipalitajiet – li jippermetti ż-żieda fl-iskala tal-inizjattivi lokali fis-sħubijiet transfruntieri usa';
 • il-promozzjoni ta’ proġetti li rnexxew u innovattivi permezz ta' Premju Ewropew għall-Inklużjoni Soċjali fl-Isport.

Aktar informazzjoni