Navigācijas ceļš

Izglītība un apmācība, kas veicina sociālo integrāciju

Par ko ir runa

Izglītības un apmācības politikai ir jānodrošina visiem pilsoņiem iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, kā arī iespēja dzīves laikā iegūt, atjaunināt un pilnveidot zināšanas, prasmes un pamatiemaņas, kas ir nepieciešamas darbam, iekļautībai, aktīvam pilsoniskumam un personības attīstībai.

Eiropas izglītības sistēmas joprojām pieļauj nevienlīdzību. To skolēnu sekmes, kuri ir no nabadzīgām sociāli ekonomiskām grupām, visās ES valstīs ir sliktākas nekā pārējiem skolēniem. Runa jo īpaši ir par imigrantu bērniem, bērniem ar invaliditāti un romu bērniem, kuri pieskaitāmi pie visneaizsargātākajām grupām. Tajā pašā laikā pastāv lielas atšķirības starp valstīm attiecībā uz to, cik lielā mērā ģimene ietekmē mācību rezultātus.

Tāpēc Eiropai ir nepieciešamas efektīvākas un vienlaikus lielākā mērā iekļaujošas un taisnīgas izglītības sistēmas, kas nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību. Eiropas Savienība aktīvi atbalsta un papildina dalībvalstu pūliņus šajā ziņā.

Līdz šim veiktie pasākumi

Vairākas pēdējos gados īstenotas Eiropas iniciatīvas ir gādājušas par pārliecinošiem stimuliem, salīdzinājumu un politikas vadlīnijām, lai dalībvalstīm palīdzētu nostiprināt vienlīdzību to izglītības sistēmās tā, lai tiktu nodrošināta gan kvalitāte, gan taisnīgums. Dažas no minētajām iniciatīvām ir šādas.

Lai vairotu vienlīdzību un iekļautību gan pašās izglītības un apmācības sistēmās, gan visās citās dzīves jomās – liekot lietā izglītību un apmācību, ES valstis 2014.–2020. gadā var izmantot iespējas, ko sniedz programma “Erasmus+” un Eiropas strukturālie un investīciju fondi.

Kā tas tiek sasniegts

Eiropas Komisija iestājas par tādas izglītības politikas veidošanu, kura balstīta uz faktiem, tālab tā, galvenokārt izglītības un apmācības sociālo aspektu speciālistu tīkla ietvaros, laiž klajā neatkarīgu pētījumu apskatus par jautājumiem, kas saistīti ar taisnīgumu. Tajos apkopotas pašreizējās zināšanas par konkrētiem tematiem, sniegtas neatkarīgas politikas vadlīnijas un fakti, kas tās apstiprina.

Eiropas speciālās izglītības un iekļaujošas izglītības aģentūra sniedz analīzi, faktus un informāciju par to, kāda Eiropā ir situācija attiecībā uz iekļaujošu izglītību, kā arī ieteikumus politikai un praksei un līdzekļus, kas ļauj novērtēt un uzraudzīt progresu.

 

How can we help?