Naršymo kelias

Socialinę įtrauktį skatinantis švietimas ir mokymas

Aplinkybės

Švietimo ir mokymo politika turėtų būti tokia, kad visi piliečiai galėtų gauti naudos iš kokybiško ugdymo ir visą gyvenimą įgyti ir atnaujinti darbui, įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui bei asmeniniam tobulėjimui reikalingas žinias, gebėjimus ir kompetencijas.

Europos švietimo sistemose išlieka nelygybė. Moksleiviai iš skurdžios socialinės ir ekonominės aplinkos mokosi prasčiau negu negu kiti jų bendraamžiai visose ES šalyse. Tarp pažeidžiamiausių grupių yra vaikai iš imigrantų šeimų, neįgalūs ir romų vaikai. Be to, tarp šalių yra didelių skirtumų, kaip šeimos padėtis paveikia mokymosi rezultatus.

Šiomis aplinkybėmis Europai reikia veiksmingesnių, bet kartu ir įtraukesnių bei teisingesnių švietimo sistemų, kuriomis būtų sudaromos galimybės gauti kokybiškas švietimo paslaugas. Europos Sąjunga aktyviai remia šios srities valstybių narių pastangas ir prie jų prisideda.

Kas padaryta iki šiol?

Pastaraisiais metais įvairiomis Europos iniciatyvomis ES šalys buvo aktyviai paskatintos gerinti savo švietimo sistemų kokybę ir užtikrinti, kad jos būtų teisingesnės. Be to, šalims suteikta politinių gairių ir galimybių palyginti padėtį. Keletas pavyzdžių:

2014–2020 m. ES šalys gali pasinaudoti programos „Erasmus+“ bei Europos struktūrinių ir investicinių fondų teikiamomis galimybėmis siekdamos teisingesnio ir įtraukesnio švietimo bei mokymo.

Kaip to siekiama?

Įsipareigojusi skatinti įrodymais grindžiamą politikos formavimą švietimo srityje Europos Komisija rengia nepriklausomas mokslinių tyrimų vienodų galimybių klausimais apžvalgas, iš esmės pasitelkusi Socialinių švietimo ir mokymo aspektų ekspertų tinklą. Šiose apžvalgose apibendrinamos turimos žinios konkrečiomis temomis, teikiamos nepriklausomos politikos gairės ir išdėstomi patvirtinamieji įrodymai.

Be to, Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūra teikia analizę, įrodymus ir informaciją įtraukaus švietimo padėties visoje Europoje tema, politikos ir praktines rekomendacijas bei priemonių pažangai vertinti ir stebėti.

 

How can we help?