Navigációs útvonal

Oktatás és képzés a társadalmi befogadás szolgálatában

Miről is van szó?

Az oktatási és képzési szakpolitikáknak lehetővé kell tenniük, hogy minden polgár színvonalas oktatásban, illetve képzésben részesüljön, továbbá hogy elsajátítsa, majd élete későbbi szakaszaiban frissítse azokat az ismereteket és készségeket, melyek az elhelyezkedéshez, a társadalmi befogadáshoz, a tevékeny polgári szerepvállaláshoz és az önmegvalósításhoz szükségesek.

Európában továbbra is egyenlőtlenségek tapasztalhatók az oktatási rendszerek között. Mindegyik uniós országra jellemző, hogy a hátrányos helyzetű, szegény családból származó tanulók gyengébben teljesítenek az iskolában kortársaiknál. A bevándorlók gyermekei, a fogyatékossággal élő tanulók és a roma származású gyermekek alkotják a legveszélyeztetettebb csoportot ebből a szempontból. Ugyanakkor nagyok a különbségek a tekintetben, hogy az egyes országokban mennyire meghatározó a családi háttér a diákok tanulmányi eredménye szempontjából.

A felsorolt tények ismeretében arra van szükség, hogy az európai oktatási rendszerek hatékonyabbá, ezzel egyidejűleg pedig befogadóbbá és méltányosabbá váljanak, és színvonalas ismeretátadást és készségfejlesztést biztosítsanak. Az Európai Unió tevékenyen támogatja és egyúttal kiteljesíti a tagállamok erre irányuló törekvéseit.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az utóbbi években egy sor európai kezdeményezés jött létre abból a célból, hogy segítségükkel a tagországok méltányosabbá tegyék oktatási rendszereiket. Fontos szempontot jelentett, hogy a méltányosság javítása ne járjon a minőség romlásával. A kezdeményezések ösztönzést adtak, szakpolitikai iránymutatással szolgáltak, és vonatkoztatási pontokat jelöltek ki a tagországok erőfeszítéseinek előmozdítása érdekében. Az említett kezdeményezések közé tartoznak a következők:

2014 és 2020 között az EU-országok élhetnek az Erasmus+ program és az európai strukturális és beruházási alapok által biztosított forrásszerzési lehetőségekkel, hogy javítsák a méltányosságot és a befogadást az oktatás és képzés révén, illetve az oktatási és képzési rendszerekben.

A megvalósítás módja

Az Európai Bizottság elkötelezetten támogatja, hogy a kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal mind nagyobb teret nyerjen az oktatásügyben. E törekvés keretében független kutatási beszámolókat tesz közzé méltányossággal kapcsolatos témákban, elsősorban az oktatás és képzés társadalmi vetületeivel foglalkozó szakértőket tömörítő NESET hálózaton keresztül. Ezek a beszámolók összefoglalják az adott témakörrel kapcsolatban rendelkezésre álló ismereteket, független szakpolitikai iránymutatással szolgálnak, és ismertetik a megállapításokat alátámasztó bizonyítékokat.

Ezen túlmenően a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával és a befogadó oktatással foglalkozó európai ügynökség elemzésekkel, kutatási eredményekkel és információkkal szolgál a jelenlegi európai helyzetről, javaslatokat fogalmaz meg a szakpolitikusok és a gyakorlati szakemberek részére, és eszközöket biztosít az előrehaladás nyomon követése és kiértékelése céljából.

 

How can we help?