U čemu je bit?

U lipnju 2016. Europska komisija donijela je Komunikaciju kojom se podupire sprječavanje radikalizacije koja uzrokuje nasilni ekstremizam. U Komunikaciji se navode aktivnosti u sedam posebnih područja u kojima se suradnjom na razini EU-a može ostvariti dodana vrijednost. Naglasak je na područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Komunikacija je dio daljnjih aktivnosti nakon donošenja Pariške deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije koju su 2015. donijeli europski ministri obrazovanja i povjerenik Navracsics.

Deklaracijom se poziva na mobilizaciju obrazovnog sektora radi promicanja uključivosti i temeljnih vrijednosti. Utvrđuje se popis konkretnih ciljeva kojima treba težiti na nacionalnoj i lokalnoj razini te se identificiraju četiri glavna prioriteta za suradnju na razini EU-a:

 1. osigurati da mladi steknu društvene, građanske i međukulturne kompetencije, i to promicanjem demokratskih vrijednosti i temeljnih prava, socijalne uključenosti i nediskriminacije te aktivnog građanstva
 2. poboljšati kritičko razmišljanje i medijsku pismenost, posebno u uporabi interneta i društvenih medija, kako bi se razvio otpor prema diskriminaciji i indoktrinaciji
 3. poticati obrazovanje djece i mladih koji žive u nepovoljnim uvjetima tako da se osigura ispunjenje njihovih potreba unutar sustava obrazovanja i osposobljavanja i
 4. promicati međukulturni dijalog kroz sve oblike učenja u suradnji s drugim relevantnim politikama i dionicima.

Kako se to postiže?

Aktivnosti koje se nadovezuju na Deklaraciju ključan su prioritet suradnje među državama članicama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih uz potporu Europske komisije (strateški okvir ET 2020.), kao što se navodi u zajedničkom izvješću za ET 2020. i zajedničkom izvješću o mladima pdf.

Povjerenik Tibor Navracsics u svibnju 2016. bio je domaćin kolokviju na visokoj razini o promicanju uključenosti i temeljnih vrijednosti kroz obrazovanje, kao načinu sprječavanja radikalizacije koja vodi nasilju.

Uzajamno učenje i razmjena dobrih praksi ključne su aktivnosti u okviru strategije ET 2020. i suradnje s mladima. To je i važna aktivnost u provedbi Pariške deklaracije. U tu su svrhu osnovane dvije posebne radne skupine u kojima sudjeluju glavni dionici:

U okviru programa Erasmus+ osigurano je financiranje transnacionalnih projekata suradnje, kako bi se podržala provedba Pariške deklaracije:

 • U okviru programa Erasmus+ za 2016. za transnacionalna partnerstva na raspolaganju je više od 400 milijuna eura kako bi se razvijali inovativni pristupi politikama i djelovanje na lokalnoj razini. U okviru te omotnice prioritet se daje projektima usmjerenima na ciljeve Pariške deklaracije.
 • Osigurana je posebna omotnica od 13 milijuna eura za potporu širenja dobrih praksi i njihova prijenosa s lokalne razine na više razine.
 • Komisija 2017. namjerava dodatno podržati provedbu Deklaracije redovitim i posebnim aktivnostima u okviru programa Erasmus+.

U pogledu daljnjeg djelovanja nakon donošenja Pariške deklaracije ključni je prioritet i donošenje politika na temelju dokaza uz oslanjanje na sljedeće aktivnosti:

 • U godišnjem Pregledu obrazovanja i osposobljavanja navedene su novosti u sustavima obrazovanja i osposobljavanja u Europi, s naglaskom, među ostalim, na uključenosti te društvenim i građanskim kompetencijama.
 • Izvješća mreže stručnjaka za socijalne aspekte obrazovanja i osposobljavanja, uključujući izvješće objavljeno 2016. s naglaskom na snošljivost, poštovanje različitosti i građansku odgovornost pdf.
 • Letakpdf koji je u ožujku 2016. objavila Komisijina mreža Eurydice sadržava pregled glavnih političkih kretanja u državama članicama od davanja potpore Pariškoj deklaraciji. Eurydice trenutačno provodi studiju o građanskom odgoju i obrazovanju diljem Europe. Njome će se osigurati sveobuhvatni pregled strukture, sadržaja i praktičnog aspekta obrazovanja za građanstvo u državama članicama, a bit će dostupna 2017.

Komisija od 2013. provodi zajednički program s Vijećem Europe pod naslovom „Ljudska prava i demokracija na djelu”. Cilj programa je prikupljanje i širenje informacija o obrazovanju za građanstvo i razvoj praktičnih alata, kao što su kurikulumi i nastavni materijali, kako bi se poduprle zemlje sudionice u pogledu poticanja obrazovanja za građanstvo i obrazovanja iz područja ljudskih prava. Program će se od 2016. dodatno ojačati radi podrške pokusnom uvođenju Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu koji je u travnju 2016. pokrenulo Vijeće Europe.

Naglasak na socijalnoj uključenosti i građanstvu kroz formalno i neformalno učenje podrazumijeva i posebnu pažnju koja se pridaje učenicima iz ranjivih skupina, uključujući migrante, osobe iz nepovoljnih sociogospodarskih uvjeta, Rome, LGBTI osobe pdf i učenike s posebnim potrebama.

Što je sljedeće?

Radna skupina za promicanje građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije kroz obrazovanje ima mandat za pripremu okvira politike o promicanju uključenosti i temeljnih vrijednosti kroz obrazovanje, kao i internetskog kompendija dobrih praksi, do lipnja 2018.

Radna skupina za rad s mladima do kraja 2016. razvit će posebne alate kojima će se osobama i organizacijama koje rade s mladima osigurati smjernice prilagođene posebnim potrebama država članica. Smjernice će sadržavati primjere za uočavanje ranih znakova radikalizacije i reagiranje na njih te povećanje demokratske otpornosti mladih, kao i povećanje njihove medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja te učenje nenasilnog rješavanja sukoba.

Komisija podupire i sljedeće aktivnosti:

 • proširenje europskog skupa alata za školu – riječ je o novoj internetskoj platformi za škole i učitelje na kojoj se nude dobri praktični primjeri i resursi o uvođenju suradničkih pristupa u škole kako bi se povećala uključivost te kako bi svi mogli postići uspjeh
 • proširenje internetske platforme eTwinning koja povezuje učitelje i učionice diljem Europe, kao i tečajeva za osposobljavanje učitelja o obrazovanju za građanstvo kroz Erasmus+
 • uspostavu mreže za pospješivanje izravnih kontakata s pozitivnim uzorima u školama, među mladima, u sportskim klubovima i u zatvorima;
 • pokusno izvođenje i uvođenje nove inicijative za virtualnu razmjenu Erasmus+ kojom će se mladima omogućiti razmjena stajališta i ideja kroz strukturirane web-konferencije s posebnim posrednicima kako bi se poboljšala međukulturna svjesnost i tolerancija;
 • inicijative za dodjelu bodova za volonterski rad na ustanovama visokog obrazovanja te za razvoj nastavnih programa u kojima je akademski sadržaj objedinjen s građanskim aktivizmom;
 • jačanje Europske volonterske službe u kojoj se prioritet daje podršci projektima kojima se promiču zajedničke vrijednosti, medijska pismenost i kritičko razmišljanje
 • davanje snažnije potpore projektima mladih na lokalnoj razini u okviru programa Erasmus+ i s novim dionicima – primjerice općinama – kako bi se omogućila prilagodba lokalnih inicijativa većim, prekograničnim partnerstvima
 • promociju uspješnih i inovativnih projekata kroz europsku nagradu za socijalnu uključenost u sportu.