Navigointipolku

Sosiaalista osallisuutta edistävä koulutus

Taustaa

Koulutuspolitiikan on tarjottava kaikille kansalaisille mahdollisuus saada laadukasta koulutusta. Kansalaisten on voitava hankkia ja päivittää elämänsä aikana tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat työllistymistä, sosiaalista osallistumista, aktiivista kansalaisuutta ja itsensä toteuttamista varten.

Eurooppalaisissa koulutusjärjestelmissä esiintyy sitkeää eriarvoisuutta. Heikommista sosioekonomisista oloista tulevat oppilaat pärjäävät koulussa ikätovereitaan heikommin kaikissa EU-maissa. Haavoittuvimpia ryhmiä ovat maahanmuuttajataustaiset, vammaiset ja romaniyhteisöjen lapset. EU-maiden välillä on myös suuria eroja siinä, missä määrin perhetausta vaikuttaa oppimistuloksiin.

Tätä taustaa vasten EU:ssa tarvitaan tehokkaampia, mutta myös sosiaalista osallisuutta entistä paremmin edistäviä ja tasapuolisempia koulutusjärjestelmiä, jotka takaavat laadukkaan koulutustarjonnan. EU tukee aktiivisesti jäsenmaiden toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

EU:n toimet

Useat viime vuosina toteutetut EU-aloitteet ovat tarjonneet voimakkaita kannustimia, vertailukohtia ja poliittista ohjausta, jotka ovat auttaneet EU-maita lisäämään koulutusjärjestelmiensä tasapuolisuutta. Samalla on otettu huomioon koulutuksen laatu ja oikeudenmukaisuus. Näihin kuuluvat:

EU-maat voivat vuosina 2014–2020 hyödyntää Erasmus+ -ohjelmasta ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista tarjolla olevia rahoitusvälineitä parantaakseen koulutusjärjestelmiensä tasapuolisuutta ja osallistamista.

Kohti sosiaalista osallisuutta edistävää koulutusta

Euroopan komissio pyrkii edistämään näyttöön perustuvaa politiikan suunnittelua koulutusalalla. Tähän liittyen se julkaisee mm. riippumattomia selvityksiä tasapuolisuuskysymyksistä. Tämä tapahtuu pääasiassa koulutuksen sosiaalisia näkökohtia käsittelevän asiantuntijaverkoston kautta. Selvityksissä esitellään eri aiheisiin liittyvää nykyistä tietämystä, annetaan ohjeistusta ja tarkastellaan asiaa tukevaa näyttöä.

Lisäksi Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus tarjoaa analyyseja, tietoa ja tausta-aineistoa osallistavan koulutuksen tilanteesta Euroopassa. Kehittämiskeskus antaa myös suosituksia erilaisista toimintalinjoista ja käytännöistä ja tarjoaa välineitä edistymisen arviointia ja seurantaa varten.

 

How can we help?