Navigatsioonitee

Haridus ja koolitus sotsiaalse kaasatuse saavutamiseks

Milles on küsimus?

Haridus- ja koolituspoliitika peaks võimaldama kõigil kodanikel saada kasu kvaliteetsest haridusest ning omandada ja elu jooksul täiendada teadmisi, oskusi ning pädevusi, mida on vaja töötamiseks, sotsiaalseks kaasatuseks, kodanikuaktiivsuseks ja eneseteostuseks.

Ebavõrdsus Euroopa haridussüsteemides püsib. Kõigis ELi liikmesriikides on vaese sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste õpitulemused kehvemad kui nende eakaaslastel. Sisserändajate peredest pärit lapsed, puuetega lapsed ja roma lapsed kuuluvad kõige haavatavamasse rühma. Samas on riikide vahel suured erinevused selles, mil määral mõjutab perekondlik taust õpitulemusi.

Arvestades neid asjaolusid, vajab Euroopa tõhusamaid, kuid samas ka kaasavamaid ja võrdsemaid haridussüsteeme, mis annaksid juurdepääsu kvaliteetsele haridusele. Euroopa Liit toetab aktiivselt liikmesriikide jõupingutusi asjaomases valdkonnas ning täiendab neid.

Mida on seni saavutatud?

Mitmed Euroopa algatused on viimastel aastatel andnud tugevaid stiimuleid, võrdlusandmeid ja poliitilisi suuniseid, et aidata liikmesriikidel kaasata võrdseid võimalusi oma haridussüsteemidesse sellisel moel, et oleks tagatud nii kvaliteet kui ka õiglus. Need on muu hulgas:

Ajavahemikus 2014−2020 saavad ELi liikmesriigid kasutada programmi Erasmus+ ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu pakutavaid võimalusi, et parandada võrdseid võimalusi ning kaasatust hariduse ja koolituse valdkonnas.

Kuidas seda saavutada?

Euroopa komisjon on võtnud kohustuse edendada haridusvaldkonnas tõenditel põhinevat poliitikakujundamist. Osana sellest avaldab ta sõltumatuid uuringute hinnanguid võrdsusega seotud küsimuste kohta, eelkõige hariduse ja koolituse sotsiaalsete aspektide ekspertide võrgustiku kaudu. Nendes võetakse kokku olemasolevad teadmised konkreetsete teemade kohta, antakse sõltumatuid poliitilisi suuniseid ja esitatakse tõendusmaterjali.

Ka Euroopa erivajadustega inimeste ja kaasava hariduse agentuur pakub analüüsi, tõendeid ja teavet kaasava hariduse tegeliku olukorra kohta kõikjal Euroopas, poliitikasoovitusi ning tavasid, aga ka vahendeid edusammude hindamiseks ja jälgimiseks.

 

How can we help?