Sti

Uddannelse for social inklusion

Hvad går det ud på?

Uddannelsespolitikken skal sikre alle borgere mulighed for at nyde godt af uddannelse af høj kvalitet samt erhverve og opdatere den viden og de færdigheder og kompetencer, som er nødvendige for beskæftigelse, inklusion, aktivt medborgerskab og personlig tilfredsstillelse, gennem hele livet.

Der er fortsat uligheder mellem de europæiske uddannelsessystemer. Elever fra lavere socioøkonomiske lag klarer sig dårligere i skolen end deres klassekammerater i alle EU-landene. Børn med indvandrerbaggrund, handicappede og romabørn er blandt de mest udsatte grupper. På samme tid er der store forskelle mellem landene med hensyn til, hvor stor indflydelse den familiemæssige baggrund har på læringsresultaterne.

På denne baggrund har Europa brug for mere effektive, men samtidig mere inklusive og retfærdige uddannelsessystemer, som giver adgang til uddannelse af høj kvalitet. EU støtter og supplerer aktivt medlemslandenes indsats i denne forbindelse.

Hvad er der gjort indtil videre?

I de senere år har en række initiativer gennem sammenligning og politisk rådgivning hjulpet og tilskyndet EU-landene til at styrke ligheden i deres uddannelsessystemer på en måde som kan sikre kvalitet og rimelighed. De omfatter bl.a.:

I 2014-2020 kan EU-landene bruge de muligheder, der er tilgængelige gennem programmet Erasmus+ og de europæiske struktur- og investeringsfonde, til at forbedre lige muligheder og inklusion i og gennem uddannelse.

Hvordan opnås det?

Som en del af sin forpligtelse til at fremme evidensbaseret beslutningstagning inden for uddannelse udarbejder Europa-Kommissionen uafhængige vurderinger af forskning om lighedsrelaterede spørgsmål, hovedsageligt gennem netværket af eksperter inden for de sociale aspekter af uddannelse. De opsummerer eksisterende viden om specifikke emner, giver uafhængig politisk rådgivning og leverer støttedokumentation.

Derudover leverer European Agency for Special Needs and Inclusive Education analyser, dokumentation og information om situationen for inklusiv undervisning rundt om i Europa, anbefalinger mht. politikker og praksis samt værktøjer til at evaluere og overvåge fremskridtet.

 

How can we help?