Cesta

Úloha vzdělávání a odborné přípravy v sociálním začleňování

O co se jedná?

Politika týkající se vzdělávání a odborné přípravy by měla umožnit všem občanům přístup ke kvalitnímu vzdělání, které by jim pomohlo získat znalosti, dovednosti a kompetence, jichž je potřeba pro uplatnění na pracovním trhu, pro sociální začlenění, aktivní občanství a osobní seberealizaci. Tyto znalosti by si pak měli mít možnost doplňovat celý život.

Nerovnosti mezi vzdělávacími systémy jednotlivých členských zemí přetrvávají. Ve všech zemích EU mají žáci ze sociálně a ekonomicky slabších rodin ve škole zpravidla horší prospěch než jejich vrstevníci. K nejzranitelnějším skupinám pak patří děti z přistěhovaleckých rodin, zdravotně postižení a Romové. Mezi zeměmi existují zároveň velké rozdíly v míře vlivu rodinného zázemí na studijní výsledky.

V této souvislosti musí být vzdělávací systémy v EU účinnější, ale zároveň inkluzivnější a rovnoprávnější, a musí poskytovat ke kvalitnímu vzdělání. Evropská unie v této oblasti aktivně podporuje a doplňuje činnost členských zemí.

Čeho se doposud dosáhlo?

V posledních letech vzniklo na evropské úrovni mnoho iniciativ, které členské státy motivovaly k posilování rovnoprávnosti v jejich vzdělávacím systému v zájmu zajištění vysoké kvality výuky a spravedlnosti. Také jim poskytly vedení při formování politik a umožnily snazší porovnávaní systémů. K těmto iniciativám patří:

V období 2014–2020 mohou členské země EU využívat příležitostí, jež v zájmu zlepšení spravedlnosti a začlenění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i jejich prostřednictvím, nabízí program Erasmus+ a Evropské strukturální a investiční fondy.

Jakým způsobem lze těchto cílů dosáhnout?

Jako součást svého závazku formulovat vzdělávací politiku na základě podložených skutečností vydává Evropská komise nezávislé analýzy výzkumu, převážně prostřednictvím Sítě odborníků na sociální stránky vzdělávání a odborné přípravy. Tato shrnutí stávajících znalostí o specifických tématech poskytují nezávislé politické pokyny a uvádějí podpůrné důkazy.

Kromě toho poskytuje analýzu situace inkluzivního vzdělávání v Evropě, související důkazy a informace také Evropská agentura pro inkluzivní vzdělávání osob se speciálními potřebami, která vydává doporučení pro tvorbu politiky i praxi a poskytuje nástroje k hodnocení a monitorování dosaženého pokroku.

 

How can we help?