O co jde

V červnu 2016 přijala Evropská komise sdělení, v němž podporuje prevenci radikalizace vedoucí k násilnému extremismu. Sdělení nastiňuje sedm specifických oblastí, kde spolupráce na úrovni EU může přinést přidanou hodnotu, a to zejména v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Sdělení je jedním z opatření vyplývajících z pařížského prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání, které v roce 2015 přijali evropští ministři školství a komisař Navracsics.

Prohlášení vyzývá k tomu, aby odvětví vzdělávání mobilizovalo své síly na podporu sociálního začlenění a základních hodnot. V prohlášení byl vytyčen seznam konkrétních cílů pro celostátní a místní subjekty a definovány čtyři obecné priority pro spolupráci na úrovni EU:

 • zajistit, aby děti a mladí lidé získali sociální, občanské a mezikulturní kompetence, tím, že budou prosazovány demokratické hodnoty a základní práva, sociální začleňování a nediskriminace, jakož i aktivní občanství
 • prohlubovat kritické myšlení a mediální gramotnost, zejména v souvislosti s používáním internetu a sociálních médií, aby se tak rozvíjela odolnost vůči diskriminaci a indoktrinaci
 • podporovat vzdělávání znevýhodněných dětí a mladých lidí zajištěním toho, aby naše systémy vzdělávání a odborné přípravy zohledňovaly jejich potřeby a dále
 • prosazovat mezikulturní dialog pomocí všech forem učení v součinnosti s dalšími příslušnými politikami a zúčastněnými stranami

Jakým způsobem lze těchto cílů dosáhnout?

Opatření vyplývající z tohoto prohlášení představují klíčovou prioritu pro spolupráci mezi členskými státy, kterou Evropská komise podporuje v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (strategický rámec pro vzdělávání a odbornou přípravu 2020) a mládeže, jak bylo stanoveno ve společné zprávě o vzdělávání a odborné přípravě z roku 2012 a společné zprávě o oblasti mládeže.

V květnu 2016 komisař Tibor Navracsics uspořádal Kolokvium na vysoké úrovni s názvem „Podpora začleňování a základních hodnot prostřednictvím vzdělávání v rámci prevence násilné radikalizace“.

Dne 17. února 2017 byly přijaty závěry Rady o začlenění v rámci rozmanitosti v zájmu dosažení vysoce kvalitního vzdělávání pro všechny.

Klíčovými aktivitami, s nimiž počítá strategický rámec ET 2020 a spolupráce s odvětvím mládeže, jsou vzájemné učení a výměna osvědčených postupů, které mají velký význam i pro plnění závazků pařížského prohlášení. S ohledem na to byly zřízeny dvě pracovní skupiny, v nichž jsou zastoupeny hlavní zainteresované strany:

Plnění závazků pařížského prohlášení je podporováno z programu Erasmus+, z něhož se financují nadnárodní projekty spolupráce.

 • V roce 2016 bylo z programu Erasmus+ uvolněno 400 milionů eur na nadnárodní partnerství, v jehož rámci budou koncipovány inovativní politické přístupy a metody na místní úrovni. Přednost při tom bude dána projektům, které se věnují cílům pařížského prohlášení.
 • 13 milionů eur bylo speciálně vyčleněno na podporu šíření a propracování osvědčených postupů na místní úrovni.
 • V roce 2017 Komise plánuje dále podpořit plnění závazků prohlášení pravidelnými i jednorázovými akcemi v rámci programu Erasmus+.

Další klíčovou prioritou, která napomáhá realizaci pařížského prohlášení, je tvorba politiky založená na prokázaných skutečnostech. Její součástí jsou tyto aktivity:

Od roku 2013 provádí Komise spolu s Radou Evropy společný akční program „Lidská práva a demokracie“. Cílem tohoto programu je získávat a šířit informace na téma občanské výchovy a vytvářet praktické nástroje, jako jsou osnovy a výukové materiály, které mohou účastněným zemím pomoci při podpoře výchovy k občanství a lidským právům. Od roku 2016 je tento program dále posílen, takže nyní podporuje i pilotní fázi referenčního rámce kompetencí pro demokratickou kulturu, který zahájila Rada Evropy v dubnu 2016.

Zvláštní pozornost je v rámci formálního a neformálního učení, které vychovává k občanství a vede k sociálnímu začlenění, věnována zranitelným skupinám populace, např. z řad migrantů, ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, z romské komunity nebo s menšinovou sexuální orientací či identifikací, a žákům ze zvláštními potřebami.

 • Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, který byl stanoven v roce 2011 a který v roce 2013 Evropská rada schválila v doporučení týkajícím se opatření v oblasti integrace Romů, označuje vzdělávání za jeden ze čtyř pilířů této politiky (vedle zaměstnanosti, bydlení a zdravotnictví).
 • Od roku 2011 Komise s Radou Evropy realizuje společný program ROMED, v jehož rámci školí mediátory z řad Romů a podporuje budování kapacit romských komunit s cílem zajistit dialog mezi nimi a místními úřady a jejich zapojení do rozhodovacích procesů na místní úrovni.
 • Klíčovou úlohu v tomto úsilí má pokračující spolupráce se specializovanými agenturami EU (např. Agenturou pro základní práva nebo agenturou EASNIE) a s mezinárodními organizacemi.

Budoucí vývoj

Do června 2018 má pracovní skupina pro prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání za úkol vytvořit politický rámec pro podporu začleňování a prosazování základních hodnot prostřednictvím vzdělávání a vypracovat internetový souhrn osvědčených postupů.

Pracovní skupina pro mládež do konce roku 2016 vyvine specifický soubor nástrojů, který bude obsahovat pokyny pro pracovníky s mládeží a mládežnické organizace, přizpůsobené specifickým potřebám jednotlivých členských států. Bude poskytovat příklady, jak rozpoznat počáteční známky radikalizace a jak na ně reagovat, jak rozvíjet demokratickou odolnost mladých lidí, vybavit je mediální gramotností a vypěstovat v nich schopnost kritického myšlení a jak řešit konflikty nenásilnou cestou.

Komise rovněž podporuje tyto aktivity:

 • rozšíření nové internetové platformy „European Toolkit for Schools“, kde si školy a učitelé vyměňují osvědčené postupy, jak ve školách zavádět přístupy založené na spolupráci s cílem zintenzivnit sociální začleňování a rozšířit možnosti úspěchu pro všechny žáky, a zdroje vhodné k těmto účelům
 • rozšíření online platformy pro eTwinning propojující učitele a třídní kolektivy v celé Evropě a nabízející školení týkající se občanské výchovy prostřednictvím programu Erasmus+
 • vytvoření sítě pro usnadnění přímých kontaktů s osobnostmi, které představují pozitivní vzory, a to ve školách, mládežnických klubech, sportovních oddílech a věznicích
 • pilotní projekty a zahájení iniciativy „Virtuální výměnný program Erasmus+“, který mladým lidem umožní výměnu názorů prostřednictvím strukturovaných internetových konferencí s cílem prohloubit jejich mezikulturní povědomí a toleranci
 • pobídky pro vysokoškolské instituce, aby udělovaly kredity za dobrovolnou činnost a vypracovávaly osnovy, které propojují akademický obsah s občanskou angažovaností
 • posílení Evropské dobrovolné služby, přičemž se prioritou stanou projekty prosazující společné hodnoty, mediální gramotnost a kritické myšlení
 • intenzivnější podpora místních projektů programu Erasmus+ v oblasti mládeže, se zapojením nových aktérů (jako jsou obce), aby bylo možné místní iniciativy rozvinout v rámci větších, přeshraničních partnerství
 • propagace úspěšných a inovativních projektů prostřednictvím Evropské ceny v oblasti sociálního začleňování ve sportu