За какво става въпрос?

През юни 2016 г. Европейската комисия прие съобщение в подкрепа на предотвратяването на радикализацията, която води до насилнически екстремизъм. В съобщението се очертават действия в седем конкретни области, в които сътрудничеството на равнище ЕС може да добави стойност, по-специално в областта на образованието, обучението и младежта.

Съобщението представлява принос към последващите действия във връзка с Парижката декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация, която бе приета през 2015 г. от европейските министри на образованието и комисар Наврачич.

В декларацията се призовава за мобилизиране на образователния сектор с цел насърчаване на приобщаването и популяризиране на основните ценности. Тя съдържа списък с конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати на национално и местно равнище, и определя четири основни приоритета за сътрудничество на равнище ЕС:

 • Гарантиране, че младите хора придобиват социални, граждански и междукултурни умения чрез насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията, както и активното гражданско участие.
 • Повишаване на критичното мислене и медийната грамотност, по-специално при използването на интернет и социалните медии, за да се развива устойчивост към дискриминацията и индоктринирането.
 • Подобряване на образованието за децата и младежите в неравностойно положение, като се гарантира, че системите ни на образование и обучение отговарят на потребностите им; както и
 • Насърчаване на междукултурния диалог чрез всички форми на обучение в сътрудничество с други подходящи политики и заинтересовани страни.

Как се постига това?

Последващите действия във връзка с декларацията са основен приоритет на подкрепяното от Комисията сътрудничество между страните от ЕС в областта на образованието и обучението (стратегическа рамка „Образование и обучение 2020“) и младежта, както се посочва в съвместния доклад относно стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ и съвместния доклад относно младежта.

През май 2016 г. комисар Тибор Наврачич бе домакин на колоквиум на високо равнище на тема „Насърчаване на приобщаването и основните ценности чрез образованието — начин за предотвратяване на радикализацията, която води до насилие“.

Освен това на 17 февруари 2017 г. бяха приети заключенията на Съвета относно приобщаване в условията на многообразие с цел постигане на висококачествено образование за всички.

Взаимното обучение между партньори и обменът на добри практики са основни дейности в стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ и в сътрудничеството с представители от сектора на младежта. Освен това тези дейности са важни за изпълнението на Парижката декларация. За целта бяха формирани две специализирани работни групи, в които участват основните заинтересовани страни:

В подкрепа на изпълнението на Парижката декларация по програма „Еразъм+“ се отпуска финансиране за международни проекти за сътрудничество:

 • През 2016 г. в рамките на Еразъм+ са заделени повече от 400 млн. евро за международно партньорство за разработване на новаторски политически подходи и практики на местно равнище. Приоритет при отпускането на тези средства се дава на проекти, които отговарят на целите на Парижката декларация.
 • Средства в размер на 13 млн. евро са заделени за разпространението и доразвиването на добрите практики на местно равнище.
 • През 2017 г. Комисията възнамерява да продължи да подкрепя изпълнението на декларацията, посредством редовни и специални действия в рамките на програма „Еразъм +“.

В подкрепа на последващите действия във връзка с Парижката декларация основен приоритет е и основаното на факти изготвяне на политики, като се разчита на следните действия:

От 2013 г. насам Комисията изпълнява съвместна програма със Съвета на Европа, наречена „Правата на човека и демокрацията в действие“. Целта на програмата е да се събира и разпространява информация относно гражданското образование и да се разработват практически инструменти, като например учебни програми и материали за подпомагане на участващите държави при насърчаване на обучението по гражданство и права на човека. От 2016 г. програмата ще бъде допълнително разширена, за да включи пилотния проект за референтна рамка от компетентности на демократичната култура, стартиран от Съвета на Европа през април 2016 г.

Поставянето на акцент върху социалното приобщаване и гражданството чрез формалното и неформалното учене предполага също така да се обърне специално внимание на учащите от уязвими групи, включително лица с мигрантски произход, лица в неблагоприятно социално-икономическо положение, роми, ЛГБТИ и учащи със специални нужди.

 • Рамката на ЕС за национални стратегии за интеграцията на ромите, въведена през 2011 г. и подкрепена през 2013 г. от Препоръката на Съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите, посочва образованието като един от четирите стълба на политиката, наред с достъпа до заетост, жилищното настаняване и здравеопазването.
 • От 2011 г. насам Комисията провежда съвместна програма със Съвета на Европа, програма ROMED, за обучение на медиатори от ромски произход и за подпомагане на изграждането на капацитет в ромските общности по отношение на местните органи, за да се гарантира наличието на диалог и участието на ромите във вземането на решения на местно равнище.
 • Трайното сътрудничество със специализирани агенции на ЕС като Агенцията за основните права, Европейската агенция за специални нужди и приобщаващо образование (EASNIE) и международни организации е от основно значение в тази насока.

Какво предстои?

Работната група за насърчаване на активното гражданство и общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образование има мандат да изготви до юни 2018 г. политическа рамка за насърчаване на приобщаването и за утвърждаване на основните ценности чрез образованието, както и онлайн сборник от добри практики.

До края на 2016 г. работната група за младежта ще разработи конкретен набор от инструменти за предоставяне на насоки за специалистите, работещи с младежи, и младежките организации, приспособими към конкретните нужди на различните държави членки. Ще бъдат предоставени примери за това как да се откриват и как да се реагира на ранните признаци на радикализация, как да се повишава демократичната устойчивост на младите хора и как да им се помага да бъдат медийно грамотни, да мислят критично и да разрешават спорове по ненасилствен начин.

Комисията също така подкрепя следните дейности:

 • разширяване на Европейския онлайн инструментариум за училищата — нова онлайн платформа за училищата и учителите с примери за добри практики и ресурси, посветени на въвеждането на подходи за сътрудничество в училищата с цел подобряване на приобщаването и успеваемостта;
 • разрастване на онлайн платформата eTwinning, чрез която се осъществява връзка между учители и класни стаи в цяла Европа и се предлагат курсове за обучение на учители по програма „Еразъм+“, посветени на гражданското образование;
 • създаване на мрежа за улесняване на преките контакти с положителни примери за подражание в училищата, младежките и спортните клубове и затворите;
 • пилотна фаза и разгръщане на инициатива за виртуален обмен по програма „Еразъм+“, в рамките на която младите хора ще могат да обменят мнения и идеи по време на структурирани и модерирани уеб конференции, за да се повиши тяхното междукултурно съзнание и толерантност;
 • предоставяне на стимули за висшите учебни заведения да начисляват учебни кредити за доброволчество и да разработват учебни програми, които съчетават академичното съдържание с гражданската ангажираност;
 • укрепване на Европейската доброволческа служба с приоритет за подпомагането на проекти, насърчаващи общите ценности, медийната грамотност и критичното мислене;
 • повишаване на подпомагането на местни младежки проекти по програма „Еразъм+“ и включване на нови участници, като например общините, за да се даде възможност за разширяване на обхвата на местните инициативи в рамките на по-широки трансгранични партньорства;
 • насърчаване на успешни новаторски проекти чрез Европейската награда за социално приобщаване в спорта.