O čo ide?

Ak sa chystáte nájsť si novú prácu alebo začať študovať, či už doma alebo v zahraničí, uznanie vašich zručností a kvalifikácií by malo prebehnúť rýchlo a ľahko. Je to nevyhnutné na zvýšenie úrovne zručností a zamestnateľnosti.

Európska únia vypracovala niekoľko nástrojov na podporu transparentnosti a uznávania vedomostí, zručností a kompetencií s cieľom uľahčiť štúdium a prácu kdekoľvek v Európe.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Doteraz boli spustené rôzne iniciatívy s cieľom zjednodušiť transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií v celej Európe. Patria sem:

  • Európsky kvalifikačný rámec (EQF), ktorý pomáha pri porovnávaní vnútroštátnych systémov kvalifikácie, rámcov a ich úrovní tak, aby kvalifikácie v rozličných európskych krajinách a systémoch boli čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie.
  • Potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktoré umožňuje uznávanie celého spektra vedomostí, zručností a kompetencií bez ohľadu na to, či boli získané v systéme formálneho vzdelávania alebo mimo neho. V prípade ich potvrdenia (teda ich určenia, zdokumentovania, posúdenia a/alebo osvedčenia) je možné tieto vzdelávacie skúsenosti lepšie zviditeľniť a použiť pre ďalšie štúdium alebo prácu. Členské štáty EÚ sa vyzývajú, aby zaviedli potrebné opatrenia na potvrdzovanie takéhoto vzdelávania a učenia sa do roku 2018. V členských štátoch sa vypracúvajú usmernenia na vykonávanie týchto opatrení. Európsky register sa pravidelne aktualizuje, aby mohol poskytovať prehľad osvedčených postupov v oblasti potvrdzovania.
  • Europass, ktorý obsahuje súbor piatich štandardizovaných dokumentov a pas zručností, je dostupný bezplatne v 26 jazykoch a zameraný na to, aby používatelia mohli prezentovať svoje zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti v celej Európe.
  • Európsky systém kreditov pre vysokoškolské vzdelávanie (ECTS) a odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).
  • Opatrenia na zabezpečenie kvalityvysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy.

Verejné konzultácie

Medzi 17. decembrom 2013 a 15. aprílom 2014 Európska komisia uskutočnila online prieskum o európskom priestore pre zručnosti a kvalifikácie English (en) . Zhromaždila v ňom názory na prekážky, ktorým čelia občania pri uznávaní svojich zručností a kvalifikácií v celej Európe. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že existuje silná podpora opatrení na zjednodušenie európskych nástrojov na uznávanie zručností a kvalifikácií s cieľom ich jednotnejšieho a ľahšieho využívania a že by sa mala venovať väčšia pozornosť potrebám žiakov, študentov, pracovníkov a zamestnávateľov.