Ścieżka nawigacji

Uznawanie umiejętności i kwalifikacji

Informacje podstawowe

Zmieniając pracę lub uczelnię, czy to w obrębie tego samego kraju, czy też za granicą, studenci i pracownicy powinni mieć gwarancję, że ich umiejętności i kwalifikacje zostaną uznane łatwo i szybko. Ma to zasadnicze znaczenie dla podnoszenia poziomu umiejętności i zwiększenia szans na zatrudnienie.

Unia Europejska opracowała kilka instrumentów wspomagających przejrzystość i uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby ułatwić studiowanie i pracę w wybranym miejscu w Europie.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Do chwili obecnej podjęto różnorodne inicjatywy w celu zwiększenia przejrzystości i uproszczenia uznawania umiejętności i kwalifikacji w całej Europie. Środki te obejmują:

  • europejskie ramy kwalifikacji, które pomagają w porównywaniu krajowych systemów kwalifikacji, ich ram i poziomów, po to aby kwalifikacje były bardziej czytelne i zrozumiałe w różnych państwach i systemach europejskich,
  • uznawanie nauki pozaformalnej i nieformalnej jest sposobem na uznanie wiedzy oraz pełnego wachlarza umiejętności i kompetencji obywateli bez względu na to, czy zostały one nabyte w ramach oficjalnych systemów edukacji, czy też poza nimi. Ten rodzaj nauki – jeżeli zostanie uznany (zaakceptowany, udokumentowany, oceniony lub uwierzytelniony) może zyskać znaczenie dzięki sformalizowaniu, a przez to stanie się przydatny w dalszej nauce lub pracy. Państwa członkowskie UE zostały wezwane do poddania ocenie odpowiednich środków do 2018 r. Obecnie opracowuje się wytyczne dotyczące wdrażania tych rozwiązań w państwach członkowskich. Europejski wykaz jest regularnie aktualizowany, aby umożliwić wymianę dobrych praktyk w dziedzinie uznawania umiejętności i wiedzy,
  • Europass, zestaw pięciu standardowych dokumentów i paszport umiejętności, dostępne bezpłatnie w 26 językach. Dokumenty te zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić ich posiadaczom przedstawienie swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych w całej Europie,
  • systemy punktów, ECTS w szkolnictwie wyższym i ECVET w edukacji zawodowej i szkoleniach,
  • metody zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz w edukacji zawodowej i szkoleniach.
Jakie będą kolejne kroki?

Komisja Europejska gromadzi opinie zainteresowanych stron przy pomocy internetowych konsultacji społecznych pod nazwą „europejski obszar umiejętności i kwalifikacji”. Konsultacje dotyczą problemów, z jakimi borykają się Europejczycy, związanych z przejrzystością i uznawaniem umiejętności i kwalifikacji osób przemieszczających się w państwach członkowskich UE i pomiędzy nimi. Inne zagadnienia objęte konsultacjami to adekwatność polityki europejskiej i powiązanych instrumentów, a także potencjalne korzyści płynące z ustanowienia „europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji”.

 

FEEDBACK