O co w tym chodzi?

Zmieniając pracę lub uczelnię, czy to w obrębie tego samego kraju, czy też za granicą, studenci i pracownicy powinni mieć gwarancję, że ich umiejętności i kwalifikacje zostaną uznane łatwo i szybko. Ma to zasadnicze znaczenie dla podnoszenia poziomu umiejętności i zwiększenia szans na zatrudnienie.

Unia Europejska opracowała kilka instrumentów wspomagających przejrzystość i uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby ułatwić studiowanie i pracę w wybranym miejscu w Europie.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Do tej pory podjęto różnorodne inicjatywy w celu zwiększenia przejrzystości i uproszczenia uznawania umiejętności i kwalifikacji w całej Europie. Środki te obejmują:

  • europejskie ramy kwalifikacji, które pomagają w porównywaniu krajowych systemów kwalifikacji, ich ram i poziomów, po to aby kwalifikacje były bardziej czytelne i zrozumiałe w różnych państwach i systemach europejskich;
  • uznawanie nauki pozaformalnej i nieformalnej jest sposobem na uznanie wiedzy oraz pełnego wachlarza umiejętności i kompetencji obywateli bez względu na to, czy zostały one nabyte w ramach oficjalnych systemów edukacji, czy też poza nimi. Ten rodzaj nauki – jeżeli zostanie uznany (zaakceptowany, udokumentowany, oceniony lub uwierzytelniony) może zyskać znaczenie dzięki sformalizowaniu, a przez to stanie się przydatny w dalszej nauce lub pracy. Państwa członkowskie UE zostały wezwane do poddania ocenie odpowiednich rozwiązań do 2018 r. Obecnie opracowuje się wytyczne dotyczące wdrażania tych rozwiązań w państwach członkowskich. Europejski wykaz jest regularnie aktualizowany, aby umożliwić wymianę dobrych praktyk w dziedzinie uznawania umiejętności i wiedzy;
  • Europass, zestaw pięciu standardowych dokumentów i paszport umiejętności, które są dostępne bezpłatnie w 26 językach. Dokumenty te zostały opracowane tak, aby umożliwić ich posiadaczom przedstawienie swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych w całej Europie;
  • systemy punktów, ECTS w szkolnictwie wyższym i ECVET w edukacji zawodowej i szkoleniach;
  • metody zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz w w edukacji zawodowej i szkoleniach.

Konsultacje społeczne

Od 17 grudnia 2013 r. do 15 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska przeprowadziła sondaż internetowy w sprawie europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji. W ramach tych konsultacji zebrano opinie na temat przeszkód, jakie napotykają obywatele w związku z uznawaniem umiejętności i kwalifikacji w UE. Z konsultacji wynika, że istnieje silne poparcie dla usprawnienia europejskich narzędzi uznawania umiejętności i kwalifikacji, aby stały się one spójniejsze, a ich stosowanie łatwiejsze. Powinny one również koncentrować się bardziej na potrzebach uczniów, studentów, pracowników i pracodawców.