Waar gaat het om?

Bij het zoeken naar een baan of een vervolgopleiding, of dat nu binnen of buiten de landsgrenzen is, moeten de vaardigheden en kwalificaties van werknemers en studenten snel en gemakkelijk worden erkend. Dit is onmisbaar als we hun kwalificaties en hun aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt willen verbeteren.

De Europese Unie heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om de erkenning van kennis, vaardigheden en kwalificaties transparanter maken zodat het makkelijker wordt elders in Europa een studie te gaan volgen of een baan te vinden.

Wat is er al gedaan?

Er zijn diverse initiatieven genomen om de erkenning van vaardigheden en kwalificaties in heel Europa eenvoudiger en transparanter te maken. Daarbij gaat het onder meer om:

  • Het Europees kwalificatiekader (EQF). Dit helpt nationale kwalificatiestelsels en -niveaus met elkaar te vergelijken zodat die begrijpelijker worden voor mensen uit andere Europese landen.
  • Validatie van niet-formeel en informeel leren is een manier om het totaal van iemands kennis, vaardigheden en kwalificaties te erkennen, ongeacht of hij die al dan niet in het kader van het officiële onderwijs heeft opgedaan. Bij validatie (inventarisatie, documentatie, toetsing en/of erkenning ) is deze leerervaring zichtbaarder en beter inzetbaar voor een vervolgopleiding of werk. De EU-landen moeten die validatie uiterlijk in 2018 op poten hebben gezet. Er worden nu richtsnoeren opgesteld om de EU-landen daarbij te helpen. Regelmatig worden de goede werkwijzen op het gebied van validatie in Europa geïnventariseerd.
  • Europass is een set van vijf gestandaardiseerde documenten en een vaardighedenpaspoort, beide gratis beschikbaar in 26 talen. Iedereen kan daarmee zijn vaardigheden, kwalificaties en ervaring in heel Europa presenteren.
  • De studiepuntenstelsels, ECTS voor het hoger onderwijs en ECVET voor beroepsopleiding en -training.
  • Kwaliteitbewakingsafspraken voor het hoger onderwijs en beroepsopleiding en -training.

Openbare raadpleging

In het voorjaar van 2014 heeft de Europese Commissie een online-raadpleging over de "Europese ruimte voor vaardigheden en kwalificaties" gehouden. Zo heeft ze meer inzicht gekregen in de problemen van mensen die hun vaardigheden en kwalificaties elders in Europa willen laten erkennen. Er is duidelijk vraag naar eenvoudige, coherente en gebruiksvriendelijke Europese regelingen op dit gebied, met meer aandacht voor de behoeften van leerlingen, studenten, werknemers en werkgevers.