Par ko ir runa

Pārceļoties uz dzīvi citā vietā savas valsts robežās vai ārzemēs, lai tur strādātu vai turpinātu mācības, studējošām personām un darba ņēmējiem ir svarīgi, lai viņu prasmes un kvalifikācija tiktu ātri un viegli atzīta. Tas ir būtiski, lai paaugstinātu prasmju līmeni un uzlabotu nodarbināmību.

ES ir izstrādājusi vairākus instrumentus, lai atbalstītu zināšanu, prasmju un iemaņu caurskatāmību un atzīšanu un tā atvieglotu mācības un darbu jebkur Eiropā.

Līdz šim veiktie pasākumi

Pašlaik ir sāktas dažādas iniciatīvas, kuru mērķis ir vienkāršot prasmju un kvalifikācijas caurskatāmību un atzīšanu visā Eiropā. Daži piemēri ir šādi.

  • Eiropas kvalifikācijas sistēma (EKS) ir noderīga, kad tiek salīdzinātas valstu kvalifikācijas sistēmas, principi un līmeņi; tā uzlabo dažādās Eiropas valstīs un sistēmās pieņemto kvalifikācijas saprotamību.
  • Visdažādākās individuālās zināšanas, prasmes un kompetences neatkarīgi no tā, vai tās iegūtas formālās izglītības ietvaros vai ārpus tās, tiek atzītas, apstiprinot neformālas un ikdienējas mācības. Pēc tam, kad mācību pieredze apstiprināta (identificēta, dokumentēta, novērtēta, un/vai sertificēta), mācību vai darba turpināšanas nolūkā to var padarīt lielākā mērā redzamu un izmantojamu. ES valstis ir aicinātas ieviest apstiprināšanai nepieciešamos pasākumus līdz 2018. gadam. Pašlaik tiek izstrādātas pamatnostādnes šo pasākumu īstenošanai dalībvalstīs. Eiropas sarakstu regulāri atjaunina, lai sniegtu pārskatu par labu praksi apstiprināšanas jomā.
  • Europass ir pieci par velti pieejami standartizēti dokumenti un prasmju apliecība 26 valodās, kas lietotājiem ļauj visā Eiropā darīt zināmas savas prasmes, kvalifikāciju un pieredzi.
  • Kredītsistēmas, Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS) augstākai izglītībai un Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma profesionālai izglītībai un mācībām (ECVET).
  • Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi augstākajā izglītībā un profesionālajā izglītībā un apmācībā.

Sabiedriskā apspriešana

No 2013. gada 17. decembra līdz 2014. gada 15. aprīlim Eiropas Komisija īstenoja aptauju par Eiropas prasmju un kvalifikācijas telpu. Dalībniekiem bija iespēja dalīties savās domās par šķēršļiem, kas traucējuši viņu prasmju un kvalifikāciju atzīšanai Eiropā. Tika konstatēts nopietns atbalsts darbībām, kuru mērķis ir vienkāršot un saskaņot Eiropas instrumentus prasmju un kvalifikāciju atzīšanas jomā un aktīvi pievērsties skolēnu, studentu, darba ņēmēju un darba devēju vajadzībām.