Cad chuige é?

Nuair a bhogann siad go post nua nó chun leanúint den staidéar, bíodh sin laistigh de thír nó idir tíortha, ba cheart foghlaimeoirí agus oibrithe a bheith in ann aitheantas a fháil ar a scileanna agus ar a gcáilíochtaí gan mhoill gan stró. Tá an méid sin fíor-riachtanach chun leibhéil cumais agus infhostaitheachta a mhéadú.

Tá roinnt uirlisí forbartha ag an Aontas Eorpach chun tacú le trédhearcacht agus le haitheantas i ndáil le heolas, scileanna agus inniúlachtaí ionas go mbeidh sé níos éasca staidéar agus obair a dhéanamh áit ar bith san Eoraip.

Cad atá déanta go dtí seo?

Seoladh sraith tionscnamh go dtí seo d'fhonn trédhearcacht agus aitheantas a shimpliú i ndáil le scileanna agus cáilíochtaí ar fud na hEorpa. Mar shampla:

  • An Creat Eorpach um Cháilíochtaí a chuidíonn comparáid a dhéanamh idir córais agus idir creata náisiúnta cáilíochtaí agus idir na leibhéil a leagann siad síos le go mbeidh sé níos éasca cáilíochtaí a thuiscint i gcórais agus i dtíortha éagsúla na hEorpa.
  • An fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta a bhailíochtú — bealach is ea é le haitheantas a thabhairt don réimse iomlán eolais, scileanna agus inniúlachtaí atá ag duine, is cuma cé acu a fuarthas trí oideachas foirmiúil iad nó nach bhfuarthas. Má dhéantar í a bhailíochtú (i.e. a shainaithint, a dhoiciméadú, a mheasúnú agus/nó a dheimhniú) is féidir an fhoghlaim sin a dhéanamh níos follasaí fóintí i gcomhair staidéir agus oibre eile. Táthar ag iarraidh ar thíortha an Aontais Eorpaigh na socruithe is gá a chur i bhfeidhm faoi 2018. Tá treoirlínte á bhforbairt chun na socruithe sin a chur chun feidhme sna Ballstáit. Fardal Eorpach a thugtar cothrom le dáta go rialta chun léargas a thabhairt ar dhea-chleachtas i réimse an bhailíochtaithe.
  • Europass — cúig cinn de dhoiciméid chaighdeánaithe móide pas scileanna atá ar fáil saor in aisce i 26 theanga. Tá sé ceaptha chun ligean do lucht a úsáide a scileanna, a gcáilíochtaí agus a dtaithí a chur i láthair áit ar bith san Eoraip.
  • Córais chreidiúna, ECTS — an córas Eorpach d'aistriú creidiúna in ardoideachas agus ECVET — an córas creidiúna Eorpach don ghairmoideachais agus don ghairmoiliúint.
  • Socruithe dearbhaithe cáilíochta in ardoideachas agus in oideachas agus oiliúint ghairme.

Comhairliúchán poiblí

Reachtáil an Coimisiún Eorpaigh comhairliúchán ar líne maidir le Limistéar Eorpach Scileanna agus Cáilíochtaí ón 17 Nollaig 2013 go dtí an 15 Aibreán 2014. Tiomsaíodh sa suirbhé tuairimí i dtaobh na mbacainní a bhíonn ar dhaoine a scileanna agus a gcáilíochtaí a fháil aitheanta ar fud na hEorpa. Fuarthas amach go bhfuil tacaíocht láidir ann do bhearta lena simpleofaí uirlisí aitheanta scileanna agus cáilíochtaí san Eoraip, le go mbeidís ní ba chomhleanúnaí agus ní b'éasca le húsáid, agus chun a chinntiú go leagfar níos mó béime ar riachtanais daltaí, mac léinn, oibrithe agus fostóirí.