Taustaa

Uuteen työ- tai opiskelupaikkaan joko omassa maassaan tai ulkomaille siirtyvän pitäisi saada aiemmat tutkintonsa ja ammattipätevyytensä helposti tunnustetuksi. Se mahdollistaa ammattitaidon kehittämisen ja parantaa työllistymismahdollisuuksia.

EU on luonut erilaisia välineitä, joilla tuetaan muissa EU-maissa hankittujen tutkintojen ja ammattipätevyyden vertailukelpoisuutta ja tunnustamista. Niiden ansiosta työskentely ja opiskelu muissa EU-maissa käy helpommin.

EU:n toimet

EU on käynnistänyt muun muassa seuraavat hankkeet, jotka helpottavat tutkintojen ja taitojen tunnustamista ja parantavat niiden vertailukelpoisuutta EU:n sisällä:

  • Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) selkeyttää kansallisia tutkintojärjestelmiä, koulutustasoja ja tutkintoja ja helpottaa niiden vertailua.
  • Validoimalla epävirallisen ja arkioppimisen tulokset voidaan virallisesti tunnustaa yksilön tiedot, taidot ja osaaminen, vaikka ne olisi hankittu muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Jos oppimistulokset validoidaan (eli määritellään, dokumentoidaan, arvioidaan ja/tai niistä annetaan todistus), niitä voi helpommin hyödyntää opiskelussa tai työssä. Mukana olevia maita on pyydetty toteuttamaan validointia varten tarvittavat järjestelyt vuoteen 2018 mennessä. Asiaa koskevia ohjeita laaditaan parhaillaan. Säännöllisin väliajoin päivitettävä epävirallisen ja arkioppimisen validointikäytäntöjen kartoitus sisältää tietoa eri Euroopan maiden toimista tällä saralla.
  • Europass on viiden vakiomuotoisen asiakirjan ja eurooppalaisen osaamispassin (European Skills Passport) muodostama kansio, jonka avulla voi todistaa eri EU-maissa hankitut tutkinnot, ammattipätevyyden ja työkokemuksen. Asiakirjat ovat saatavilla maksutta 27 kielellä.
  • Opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmät: ECTS (korkeakoulutus) ja ECVET (ammatillinen koulutus)
  • Korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus

Julkinen kuuleminen

Euroopan komissio toteutti verkkokuulemisen ns. taitojen ja tutkintojen eurooppalaisesta alueesta 17.12.2013–15.4.2014. Sen avulla kerättiin mielipiteitä tekijöistä, jotka ovat esteenä tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiselle Euroopassa. Suuri osa vastaajista kannatti taitojen ja tutkintojen tunnustamiseen käytettävien välineiden yksinkertaistamista ja johdonmukaistamista. Välineitä haluttiin myös kehittää niin, että ne vastaavat paremmin opiskelijoiden, työntekijöiden ja työnantajien tarpeita.