Περί τίνος πρόκειται;

Οι εργαζόμενοι όταν πρόκειται να αλλάξουν δουλειά ή οι φοιτητές όταν θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εντός ή εκτός της χώρας τους, πρέπει να είναι σίγουροι ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα τους αναγνωρίζονται γρήγορα και εύκολα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να βελτιωθεί το επίπεδο των δεξιοτήτων και να αυξηθεί η απασχολησιμότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία για να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ώστε να είναι ευκολότερο για όλους να εργάζονται ή να σπουδάζουν οπουδήποτε στην Ευρώπη.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την απλούστευση της αναγνώρισης δεξιοτήτων και προσόντων σε όλη την Ευρώπη, Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), το οποίο βοηθά στη σύγκριση των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, των πλαισίων και των επιπέδων τους, καθιστώντας τα επαγγελματικά προσόντα πιο ευανάγνωστα και κατανοητά στις διάφορες χώρες και τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης.
  • Η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, που αποτελεί μέσο για την αναγνώριση όλων των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός ατόμου, ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν αποκτηθεί εντός ή εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Σε περίπτωση που επικυρωθούν (προσδιοριστούν, τεκμηριωθούν, αξιολογηθούν και/ή πιστοποιηθούν), οι μαθησιακές αυτές εμπειρίες θα είναι πιο αναγνωρίσιμες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω σπουδές ή εργασία. Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να θεσπίσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις επικύρωσης έως το 2018. Ήδη καταρτίζονται κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων στα κράτη μέλη. Ένας ευρωπαϊκός κατάλογος επικαιροποιείται σε τακτική βάση για να παρέχει μια συνολική εικόνα των ορθών πρακτικών όσον αφορά την επικύρωση.
  • Το Europass, που αποτελείται από πέντε τυποποιημένα έγγραφα και ένα διαβατήριο δεξιοτήτων το οποίο διατίθεται δωρεάν σε 26 γλώσσες, έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες να παρουσιάζουν τις δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και τις εμπειρίες τους σε όλη την Ευρώπη.
  • Τα συστήματα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, ECTS για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ECVET για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
  • Οι ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Δημόσια διαβούλευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε διαδικτυακή έρευνα για τον «Ευρωπαϊκό Χώρο Δεξιοτήτων και Προσόντων» από τις 17 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 15 Απριλίου 2014. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκαν οι απόψεις για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι όταν επιχειρούν να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε όλη την Ευρώπη. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για μέτρα απλούστευσης των ευρωπαϊκών εργαλείων αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων, προκειμένου να γίνουν πιο συνεκτικά και εύχρηστα, και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των μαθητών, των φοιτητών, των εργαζομένων και των εργοδοτών.

 

Περισσότερα