Περί τίνος πρόκειται;

Οι εργαζόμενοι όταν πρόκειται να αλλάξουν δουλειά ή οι φοιτητές όταν θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εντός ή εκτός της χώρας τους, πρέπει να είναι σίγουροι ότι οι δεξιότητες και τα προσόντα τους αναγνωρίζονται γρήγορα και εύκολα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να βελτιωθεί το επίπεδο των δεξιοτήτων και να αυξηθεί η απασχολησιμότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει διάφορα εργαλεία για να ενισχύσει τη διαφάνεια και την αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, ώστε να είναι ευκολότερο για όλους να εργάζονται ή να σπουδάζουν οπουδήποτε στην Ευρώπη.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την απλούστευση της αναγνώρισης δεξιοτήτων και προσόντων σε όλη την Ευρώπη, Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εξής:

Δημόσια διαβούλευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε διαδικτυακή έρευνα για τον «Ευρωπαϊκό Χώρο Δεξιοτήτων και Προσόντων

English (en) » από τις 17 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 15 Απριλίου 2014. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκαν οι απόψεις για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι όταν επιχειρούν να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε όλη την Ευρώπη. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για μέτρα απλούστευσης των ευρωπαϊκών εργαλείων αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων, προκειμένου να γίνουν πιο συνεκτικά και εύχρηστα, και να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των μαθητών, των φοιτητών, των εργαζομένων και των εργοδοτών.

 

Περισσότερα