Cesta

Uznávání profesních kvalifikací a dovedností

O co se jedná?

Chcete-li se najít si novou práci či se dále vzdělávat, ať již doma nebo v zahraničí, měly byste mít možnost nechat si rychle a snadno uznat vaše dovednosti a kvalifikace. To je nezbytné pro zvýšení úrovně kvalifikace Evropanů a jejich zaměstnatelnosti.

Evropská unie vyvinula několik nástrojů na podporu transparentního procesu uznávání znalostí, dovedností a kompetencí s cílem usnadnit lidem vycestovat za prací či studiem do jiného státu Unie.

Čeho se doposud dosáhlo?

K dnešnímu dni byla zahájena řada iniciativ s cílem zvýšit transparentnost a zjednodušit uznávání dovedností a kvalifikací v celé Evropě. Patří mezi ně:

  • Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF), který pomáhá při srovnávání vnitrostátních systémů, struktury kvalifikací a jejich úrovní, aby bylo možné se v nich lépe orientovat i přes rozdíly v jednotlivých systémech.
  • Validace neformálního a informálního učení umožňuje uznávat celou řadu individuálních znalostí, dovedností a kompetencí bez ohledu na to, zda spadají do formálního vzdělávacího systému či nikoli. V případě jejich uznání (tj. jejich identifikace, zdokumentování, posouzení a případného vydání certifikace) lze takto nabyté znalosti či zkušenosti lépe zviditelnit a využít pro další studium či práci. Země EU by měly systém potřebný pro uznávání těchto typů dovedností zavést do roku 2018. V současné době se zpracovávají pokyny pro provádění těchto opatření v členských státech. Evropský katalog poskytuje přehled osvědčených postupů v oblasti uznávání kvalifikací a dovedností a je pravidelně aktualizován.
  • Europass neboli znalostní pas, který obsahuje soubor pěti standardizovaných dokumentů a má lidem umožnit prezentovat standardizovanou formou jejich znalosti, kvalifikaci a praxi v celé napříč Evropou. Je k dispozici zdarma ve 26 jazycích.
  • Evropské systémy kreditůECTS pro vysokoškolské studium a ECVET pro odborné vzdělávání a přípravu.
  • Opatření pro zajištění kvality ve vysokoškolském vzdělávání a odborném vzdělávání a přípravě.
Jaké budou další kroky?

Evropská komise v současné době shromažďuje názory zainteresovaných stran prostřednictvím veřejné konzultace o evropském prostoru dovedností a kvalifikací. Její účastníci mají odpovědět na otázky týkající se problémů s transparentností a uznáváním dovedností a kvalifikací, ať již v jejich zemi nebo při vycestování do jiného státu EU. Konzultace se dále týká otázek přiměřenosti souvisejících evropských politik a vhodnosti evropských nástrojů. V neposlední řadě mají respondenti vyjádřit svůj názor na potenciální přínos vytvoření „Evropského prostoru dovedností a kvalifikací“.

 

FEEDBACK