O co jde

Chcete-li se najít si novou práci či se dále vzdělávat, ať již doma nebo v zahraničí, měly byste mít možnost nechat si rychle a snadno uznat vaše dovednosti a kvalifikace. To je nezbytné pro zvýšení úrovně kvalifikace Evropanů a jejich zaměstnatelnosti.

Evropská unie vyvinula několik nástrojů na podporu transparentního procesu uznávání znalostí, dovedností a kompetencí s cílem usnadnit lidem vycestovat za prací či studiem do jiného státu Unie.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

K dnešnímu dni byla zahájena řada iniciativ s cílem zvýšit transparentnost a zjednodušit uznávání dovedností a kvalifikací v celé Evropě. Mezi tyto změny patří:

  • Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF), který pomáhá při srovnávání vnitrostátních systémů, struktury kvalifikací a jejich úrovní, aby bylo možné se v nich lépe orientovat i přes rozdíly v jednotlivých systémech.
  • Validace neformálního a informálního učení umožňuje uznávat celou řadu individuálních znalostí, dovedností a kompetencí bez ohledu na to, zda spadají do formálního vzdělávacího systému či nikoli. V případě jejich uznání (tj. jejich identifikace, zdokumentování, posouzení a případného vydání certifikace) lze takto nabyté znalosti či zkušenosti lépe zviditelnit a využít pro další studium či práci. Členské země by měly systém potřebný pro uznávání těchto typů dovedností zavést do roku 2018. V současné době se zpracovávají pokyny pro provádění těchto opatření v členských státech. Evropský katalog poskytuje přehled osvědčených postupů v oblasti uznávání kvalifikací a dovedností a je pravidelně aktualizován.
  • Europass neboli znalostní pas, který obsahuje soubor pěti standardizovaných dokumentů a má lidem umožnit prezentovat standardizovanou formou jejich znalosti, kvalifikaci a praxi v celé napříč Evropou. Je k dispozici zdarma ve 26 jazycích.
  • Evropské systémy kreditů ECTS pro vysokoškolské studium a ECVET pro odborné vzdělávání a přípravu.
  • Opatření pro zajištění kvality ve vysokoškolském vzdělávání a odborném vzdělávání a přípravě.

Veřejné konzultace

Evropská komise uspořádala od 17. prosince 2013 do 15. dubna 2014 online průzkum na téma evropského prostoru dovedností a kvalifikací. Na základě průzkumu shromáždila Komise názory veřejnosti na překážky, s nimiž se potýkají při uznávání své kvalifikace a svých schopností v Evropě. Z výsledků je patrné, že značná část lidí podporuje iniciativy, jejichž cílem je zjednodušit evropské nástroje pro uznávání dovedností a kvalifikací, zajistit jejich větší soudržnost a snazší používání a zároveň se více zaměřit na potřeby žáků, studentů, pracovníků i zaměstnavatelů.