Навигационна пътека

Признаване на умения и квалификации

За какво става въпрос?

При започване на нова работа или обучение, в собствената държава или в чужбина, уменията и квалификациите на учащите и работещите трябва да се признават бързо и лесно. Това е от съществено значение за повишаване на квалификацията и възможностите за заетост.

Европейският съюз разработи редица инструменти в подкрепа на прозрачността и признаването на знания, умения и компетентности, за да улесни работата и обучението навсякъде в Европа.

Какво е направено досега?

До момента са предприети различни инициативи с цел да се опрости прозрачността и признаването на умения и квалификации в цяла Европа. Те включват:

  • Eвропейска квалификационна рамка (ЕКР), която улеснява съпоставянето на националните квалификационни системи, рамки и техните нива, като представя квалификациите в различните държави и системи в Европа в по-лесен за четене и разбиране формат.
  • Валидиране на неформалното и самостоятелното учене — начин за признаване на пълните знания, умения и компетентности на дадено лице, независимо дали са получени в рамките на официалната образователна система или извън нея. Ако бъде валидирано (определено, документирано, оценено, и/или сертифицирано), това учене може да стане по-видимо и да се използва за по-нататъшно обучение или работа. Страните от ЕС се приканват да предприемат нужните мерки за валидиране до 2018 г. Разработват се и насоки за прилагането на тези мерки в държавите членки. Европейският справочник се актуализира редовно за осигуряване на обзор на добрите практики в областта на валидирането.
  • Europass е набор от пет стандартизирани документа и паспорт на уменията, който е достъпен безплатно на 26 езика и е предназначен да дава възможност на потребителите да представят своите умения, квалификация и опит в цяла Европа.
  • Кредитни системи: ECTS за висшето образование и ECVET за професионалното образование и обучение.
  • Мерки за осигуряване на качеството във висшето образование и професионалното образование и обучение.
Какво следва?

Европейската комисия събира гледните точки на заинтересованите страни чрез онлайн публична консултация относно Европейско пространство за умения и квалификации. Консултацията се отнася до проблемите, пред които са изправени европейците по отношение на прозрачността и признаването на техните умения и квалификации, когато се преместват във и между държавите — членки на ЕС, до пригодността на съответните европейски политики и инструменти, както и до потенциалните ползи от изграждането на европейско пространство за умения и квалификации.

 
unknown label

How can we help?