За какво става въпрос?

При започване на нова работа или обучение у дома или в чужбина уменията и квалификациите на учащите и работещите трябва да се признават бързо и лесно. Това е от съществено значение за повишаване на квалификацията и възможностите за заетост.

Европейският съюз е разработил редица инструменти в подкрепа на прозрачността и признаването на знания, умения и компетентности, за да улесни работата и обучението навсякъде в Европа.

Какво е направено досега?

До момента са предприети различни инициативи с цел да се опрости прозрачността и признаването на умения и квалификации в цяла Европа. Те включват:

  • Европейската квалификационна рамка (ЕКР), която улеснява съпоставянето на националните квалификационни системи и рамки и техните равнища, като представя квалификациите в различните държави и системи в Европа по по-ясен начин.
  • Валидиране на неформалното и самостоятелното учене — начин за признаване на пълните знания, умения и компетентности на дадено лице, независимо дали са получени в рамките на официалната образователна система или извън нея. Ако бъде валидирано (идентифицирано, документирано, оценено, и/или сертифицирано), това учене може да стане по-видимо и да се използва за по-нататъшно обучение или работа. Държавите се приканват да предприемат нужните мерки за валидиране до 2018 г. Разработват се и насоки за прилагането на тези мерки в страните. Европейският справочник, който представя обзор на добрите практики в областта на валидирането, се актуализира редовно.
  • Europass е набор от пет стандартизирани документа и паспорт на уменията, който е достъпен безплатно на 26 езика и дава възможност на потребителите да представят своите умения, квалификации и опит в цяла Европа.
  • Системи за трансфер на кредитиECTS за висшето образование и ECVET за професионалното образование и обучение.
  • Мерки за осигуряване на качеството в сферата на висшето образование и професионалното образование и обучение.

Обществена консултация

От 17 декември 2013 г. до 15 април 2014 г. Европейската комисия проведе онлайн проучване за Европейското пространство за умения и квалификации. Участниците в него имаха възможност да споделят своите мнения за пречките, с които се сблъскват при признаването на своите умения и квалификации в Европа. Беше установено, че има силна подкрепа за действия за опростяване и съгласуване на европейските инструменти за признаване на уменията и квалификациите и за по-активно съсредоточаване върху потребностите на учениците, студентите, работниците и работодателите.

 

Още по темата