O čo ide?

Trh práce sa neustále vyvíja. Nároky na zručnosti, kompetencie a kvalifikácie ľudí sa postupne menia. Aby boli ľudia na tieto zmeny lepšie pripravení, potrebujú nadobudnúť rôzne základné zručnosti vrátane čítania, písania a počítania, cudzích jazykov, prírodných vied a digitálnych zručností.

Prierezové zručnosti, ako sú schopnosť učiť sa a preberanie iniciatívy pomôžu ľuďom zvládnuť kariéru, ktorá sa v súčasnosti uberá rôznorodými a nepredvídateľnými smermi. Podnikateľské zručnosti pomôžu prispieť k zamestnateľnosti najmä mladých ľudí a zároveň podporia vytváranie nových podnikov.

Okrem toho je dôležité lepšie identifikovať a riadiť dostupnosť zručností, kompetencií a kvalifikácií, ktoré si trh vyžaduje, a prispievať k prevencii nedostatku a nesúladu v oblasti zručností. Účinná komunikácia medzi trhom práce a sektorom vzdelávania a odbornej prípravy je nevyhnutná.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európske iniciatívy na rozvoj zručností:

Európske iniciatívy pre riadenie dostupnosti potrebných zručností:

  • ESCO je viacjazyčná európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní. ESCO zavádza štandardnú terminológiu v 25 európskych jazykoch a kategorizuje zručnosti, kompetencie, kvalifikácie a zamestnania, ktoré sú dôležité pre pracovný trh EÚ a vzdelávanie a odbornú prípravu,
  • Panoráma zručností EÚ pomáha pravidelne monitorovať situáciu v oblasti predvídania zručností a ich hodnotenie na vnútroštátnej a európskej úrovni. Predstavuje centrálny prístupový bod, ktorý poskytuje údaje, informácie a spravodajské informácie o trendoch v oblasti zručností v jednotlivých profesiách a odvetviach na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Aké budú ďalšie kroky?

  • Neustále prispôsobovanie klasifikácie ESCO situácii na trhu práce a vo vzdelávaní a odbornej príprave
  • Využívanie klasifikácie ESCO v rámci európskeho životopisu Europass, Panorámy zručností EÚ a portálu EURES
  • Priebežné monitorovanie vývoja zručností a dopytu – Panoráma zručností EÚ