Par ko ir runa

Darba tirgus pastāvīgi attīstās. Laika gaitā mainās cilvēkiem nepieciešamās prasmes, kompetences un kvalifikācija. Lai pielāgotos šīm pārmaiņām, ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu visdažādākās pamatprasmes, tostarp prasme lasīt, rakstīt un rēķināt, svešvalodu zināšanas, pamatzināšanas dabaszinībās un datorlietošanā.

Vispārīgas prasmes, tādas kā spēja mācīties un uzņemties iniciatīvu, palīdzēs cilvēkiem tikt galā ar daudzējādību un neparedzamību karjeras virzībā. Uzņēmējdarbības prasmes īpaši veicinās jauniešu nodarbināmību, kā arī palīdzēs jaunu uzņēmumu izveidē.

Turklāt ir svarīgi, lai nepieciešamo prasmju, kompetenču, kvalifikācijas pieejamība tiktu labāk apzināta un pārvaldīta. Tas palīdzētu novērst situāciju, kad prasmes ir nepietiekamas un neatbilstošas. Izšķirīgi svarīga ir efektīva saziņa starp darba tirgu un izglītības un apmācības jomu.

Līdz šim veiktie pasākumi

Eiropas iniciatīvas prasmju pilnveidošanai:

Eiropas iniciatīvas nepieciešamo prasmju pieejamības pārvaldībai:

  • ESCOir Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikācijas un profesiju daudzvalodu klasifikācija. Tā ievieš standarta terminoloģiju 25 Eiropas valodās un klasificē prasmes, kompetences, kvalifikāciju un profesijas, kas attiecas uz ES darba tirgu un izglītību un apmācību;
  • Eiropas prasmju panorāma palīdz prasmju prognozēšanas regulārai uzraudzībai valsts un Eiropas līmenī. Tas ir centrāls punkts, kur ir pieejami dati, informācija un paziņojumi par tendencēm, kas raksturo prasmju attīstības virzību profesijās un sektoros valsts un ES līmenī.

Turpmākie pasākumi

  • Nepārtraukti pielāgot ESCO reālajai situācijai darba tirgū un izglītībā un apmācībā.
  • Ieviest ESCO Europass dzīves aprakstā, ES prasmju panorāmā un Eiropas darba ņēmēju mobilitātes portālā EURES.
  • Pastāvīgi uzraudzīt darba tirgū pieprasītās prasmes un to attīstības tendences — ES prasmju panorāma.