Bendroji informacija

Darbo rinka nuolat kinta. Bėgant laikui žmonėms reikia vis kitų gebėjimų, kompetencijos ir kvalifikacijos. Siekiant prisitaikyti prie šių pokyčių, reikia turėti įvairių pagrindinių gebėjimų, įskaitant raštingumą, gebėjimą skaičiuoti, užsienio kalbų mokėjimą, gamtos mokslų ir skaitmeninius gebėjimus.

Universalieji gebėjimai, pavyzdžiui, gebėjimas mokytis ir iniciatyvumas, padės prisitaikyti prie šiandienos įvairių ir nenuspėjamų karjeros posūkių. Verslumo gebėjimai padės užtikrinti geresnes įsidarbinimo galimybes, visų pirma jaunimui, ir sudarys sąlygas kurti naujas įmones.

Be to, svarbu geriau nustatyti, kokių reikiamų gebėjimų, kompetencijos bei kvalifikacijos turima, juos valdyti ir padėti išvengti gebėjimų trūkumo bei neatitikties. Nepaprastai svarbu, kad ryšys tarp darbo rinkos ir švietimo bei mokymo sektoriaus būtų veiksmingas.

Kas padaryta iki šiol?

Europos iniciatyvos, kuriomis siekiama ugdyti gebėjimus

  • Vykdant iniciatyvą Švietimo persvarstymas konkrečiai patariama, kaip valstybės narės gali investuoti į gebėjimus siekdamos geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų.
  • 2006 m. priimta rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų, kuria siekiama padėti ES šalims sudaryti tinkamas sąlygas visiems piliečiams tobulinti bendruosius gebėjimus, kaip numatyta mokymosi visą gyvenimą strategijose. 2018 m. sausio mėn. Europos Komisija pasiūlė šią rekomendaciją atnaujinti.
  • Didžioji koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti – tai daugelio suinteresuotųjų šalių partnerystė, skirta IRT gebėjimų stokos problemai spręsti ir tūkstančiams laisvų su IRT susijusio darbo vietų užpildyti.
  • Verslumas 2020 yra ryžtingų veiksmų planas siekiant atskleisti Europos verslo potencialą, pašalinti esamas kliūtis ir iš esmės pakeisti verslumo kultūrą Europoje.

Europos iniciatyvos, skirtos reikiamų gebėjimų pasiūlai valdyti

  • ESCO – tai daugiakalbis Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijos ir profesijų klasifikatorius. Jame pateikta standartinė terminija 25 Europos kalbomis ir suklasifikuoti įgūdžiai, gebėjimai, kvalifikacijos ir profesijos, kurie svarbūs ES darbo rinkai ir švietimui bei mokymui.
  • Europos įgūdžių panorama padeda reguliariai atlikti įgūdžių numatymo ir vertinimo stebėseną nacionaliniu bei Europos lygmenimis. Tai centrinis prieigos punktas – čia pateikiami surinkti įgūdžių tendencijų pagal profesijas ir sektorius duomenys nacionaliniu ir ES lygmenimis.

Tolesni veiksmai

  • Nuolatinis ESCO taikymas prie darbo rinkos ir švietimo bei mokymo sričių realijų.
  • Klasifikatoriaus ESCO taikymas Europass CV, ES įgūdžių panoramai ir EURES.
  • Nuolatinis įgūdžių tendencijų ir paklausos stebėjimas (ES įgūdžių panorama).