Cad chuige é?

Bíonn an margadh saothar ag athrú de shíor. Athraíonn na scileanna, na hinniúlachtaí agus na cáilíochtaí atá de dhíth ar dhaoine le himeacht aimsire. Is gá riar bunscileanna a bheith ag daoine le gur féidir leo déileáil leis an athrú sin. Ar na bunscileanna sin tá litearthacht, uimhearthacht, teangacha iasachtacha, eolaíocht agus scileanna ríomhaireachta.

Cuideoidh scileanna idirdhisciplíneacha, amhail cumas foghlama agus treallús, le daoine déileáil le héagsúlacht agus le luaineacht gairmeacha beatha sa lá atá inniu ann. Cuirfidh scileanna fiontraíochta le hinfhostaitheacht daoine, go háirithe daoine óga, agus is mó gnóthas nua a chruthófar dá mbarr.

Thairis sin, tá sé tábhachtach feabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar na scileanna, na hinniúlachtaí agus na cáilíochtaí a bhfuil gá leo a shainaithint agus a sholáthar, agus cuidiú cosc a chur ar easnamh scileanna agus ar neamhréir idir na scileanna atá ag daoine agus na scileanna atá de dhíth. Tá sé ríthábhachtach cumarsáid éifeachtach a bheith ann idir an margadh saothair agus earnáil an oideachais agus na hoiliúna.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tionscnaimh Eorpacha chun scileanna a fhorbairt:

Tionscnaimh Eorpacha i dtaca le soláthar na scileanna a bhfuil gá leo:

  • ESCO – córas ilteangach Eorpach chun scileanna, inniúlachtaí, cáilíochtaí agus gairmeacha a aicmiú. Cuireann sé téarmaíocht chaighdeánach ar fáil in 25 teanga Eorpach agus rangaíonn sé de réir catagóire na scileanna, na hinniúlachtaí, na cáilíochtaí agus na gairmeacha a bhaineann le margadh saothair an AE agus le hoideachas agus oiliúint;
  • Lánléargas Scileanna an AE — cuidíonn sé le faireachán rialta a dhéanamh ar thuar scileanna agus ar mheasúnú scileanna ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach. Pointe rochtana lárnach is ea é a chuireann sonraí, eolas agus faisnéis ar fáil maidir le treochtaí i ndáil le scileanna i ngairmeacha agus in earnálacha ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

  • Síor-oiriúnú a dhéanamh ar ESCO don mhargadh saothair, d'oideachas agus d'oiliúint mar atá siad i ndáiríre.
  • ESCO a chur chun feidhme i CV Europass, i Lánléargas Scileanna an AE agus in EURES
  • Faireachán leanúnach ar threochtaí agus ar éileamh ar scileanna — Lánléargas Scileanna an AE