Taustaa

Työmarkkinoilla tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Ajan myötä myös ihmisiltä vaadittavat taidot ja osaaminen muuttuvat. Muuttuvassa maailmassa selvitäkseen on tärkeää omata hyvät perustaidot, joihin kuuluvat luku- ja kirjoitustaito, laskutaito, digitaaliset taidot sekä luonnontieteiden ja vieraiden kielten taidot.

Monialaiset taidot, kuten oppimiskyky ja aloitteellisuus, auttavat osaltaan eteenpäin ajallemme tyypillisillä vaihtelevilla ja ennakoimattomilla urapoluilla. Yrittäjätaidot taas edistävät etenkin nuorten työllistyvyyttä ja uusien yritysten perustamista.

Lisäksi on tärkeää, että työmarkkinoilla tarvittava ammattitaito ja osaaminen tiedostetaan ja niiden saatavuus varmistetaan. Näin voidaan välttää osaamisvaje ja kohtaanto-ongelmat eli sopivien työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamattomuus. Tehokas viestintä työmarkkinoiden ja koulutussektorin välillä onkin välttämätöntä.

EU:n toimet ja asiakirjat

Taitojen kehittäminen:

  • Koulutuksen uudelleenajattelu -tiedonannossa annetaan EU-maille konkreettisia ohjeita siitä, miten taitoihin investoimalla voidaan saada aikaan parempia sosioekonomisia tuloksia.
  • Vuonna 2006 annettiin suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista, jossa EU-maita kannustetaan pyrkimään siihen, että kaikilla on mahdollisuus omaksua tietyt avaintaidot. Euroopan komissio esitti suosituksen päivittämistä tammikuussa 2018.
  • Komission perustamaan digitaalialan suureen koalitioon voivat liittyä koulutusalan yritykset, kansalliset viranomaiset ja organisaatiot. Se pyrkii löytämään ratkaisuja alan työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen.
  • Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelmassa kehitellään toimia, joiden tavoitteena on hyödyntää EU:n koko yrittäjäpotentiaali, poistaa yritystoiminnan esteitä ja uudistaa yrittäjyyskulttuuria perinpohjaisesti.

Kompetenssien luokitus ja osaamistarpeiden kartoittaminen:

  • ESCO on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. Siinä luokitellaan EU:n työmarkkinoilla ja koulutusalalla esiintyvät taidot, tutkinnot ja ammatit vakiokäsitteitä käyttäen 25 kielellä.
  • EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraaman avulla voi seurata, arvioida ja ennakoida työmarkkinoiden osaamistarvetta koko EU:ssa ja kansallisella tasolla. Tälle verkkosivustolle on koottu kattavat tiedot eri alojen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä EU-maissa.

Tulevat toimet