Millega on tegemist?

Tööturg areneb pidevalt. Inimeste oskused, pädevused ja kvalifikatsioon peavad ajaga kaasas käima. Selliste muutustega kohanemiseks peavad inimesed omandama mitmesugused põhioskused: kirja- ja arvutamisoskus, võõrkeelte oskus, teadusalased ja digitaaloskused.

Valdkonnaülesed oskused, näiteks suutlikkus õppida ja algatusvõime, aitavad inimestel toime tulla tänapäeva mitmekesiste ja ootamatute karjääriga seotud väljakutsetega. Ettevõtlusoskused aitavad eelkõige noortel tööd leida ning tulevad kasuks uue ettevõtte asutamisel

Lisaks on oluline paremini kaardistada ja hallata vajalike oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide kättesaadavust ja püüda ära hoida oskustöötajate nappust ning oskuste ja tööturu nõudluse mittevastavus. Tõhus teabevahetus tööturu ning haridus- ja koolitussektori vahel on äärmiselt oluline.

Mida on seni saavutatud?

Oskuste arendamisega seotud Euroopa algatused:

  • Algatuse „Hariduse ümbermõtestamine“ raames antakse liikmesriikidele konkreetseid nõuandeid oskustesse investeerimise kohta, et nende abil parandada sotsiaalmajanduslikke tulemusi.
  • Soovitus elukestva õppimise põhipädevuste kohta võeti vastu 2006. aastal, et toetada ELi riikide jõupingutusi selle nimel, et tagada nende elukestva õppe strateegiate raames kõigile kodanikele võimalused võtmepädevuste omandamiseks. 2018. aasta jaanuaris tegi komisjon ettepaneku selle soovituse ajakohastamise kohta.
  • Digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suur koalitsioon on mitmeid sidusrühma hõlmav partnerlus, mille eesmärk on parandada IKT-oskuste pakkumist, et täita tuhandeid vabu IKT-valdkonna töökohti.
  • Tegevuskavas „Ettevõtlus 2020“ on visandatud otsustavad meetmed, et päästa valla Euroopa ettevõtluspotentsiaal, kõrvaldada olemasolevad tõkked ja kujundada põhjalikult ümber Euroopa ettevõtluskultuur.

Euroopa algatused vajalike oskuste kättesaadavuse haldamiseks

  • ESCO on mitmekeelne oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator. See hõlmab standardterminoloogiat 25 Euroopa keeles ja selles liigitatakse ELi tööturu ning haridus- ja koolitusteenuste jaoks asjakohased oskused, pädevused, kvalifikatsioonid ja ametid.
  • ELi oskuste ülevaade aitab korrapäraselt jälgida ja prognoosida tööturu vajadusi seoses oskustega ning hinnata oskusi nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. See on keskne juurdepääsupunkt oskuste valdkonna suundumusi käsitlevatele andmetele ja teabele kutsealade ja sektorite kaupa nii riiklikul kui ka ELi tasandil

Järgmised sammud

  • ESCOt kohandatakse pidevalt vastavalt tööturu ning haridus- ja koolitusvaldkonna hetkeseisule
  • ESCOt tuleks rakendada Europass CV, ELi oskuste ülevaate, ja EURESi vahendusel.
  • Tuleks jätkata oskuste valdkonna suundumuste ja nõudluse jälgimist – ELi oskuste ülevaade