Περί τίνος πρόκειται;

Η αγορά εργασίας εξελίσσεται συνεχώς. Με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν οι ανάγκες σε δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα. Για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, τα άτομα πρέπει να εξοπλίζονται με πολλές βασικές δεξιότητες, όπως στοιχειώδεις γνώσεις ανάγνωσης και γραφής, αριθμητικής, ξένων γλωσσών, θετικών επιστημών και ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι οριζόντιες δεξιότητες, όπως η ικανότητα μάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών, βοηθούν τα άτομα να ανταποκρίνονται στις σημερινές ποικίλες και απρόβλεπτες ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες συμβάλλουν κυρίως στην απασχολησιμότητα των νέων καθώς και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο εντοπισμός και ο τρόπος διαχείρισης των διαθέσιμων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων, καθώς και να προλαμβάνονται τα κενά και οι αναντιστοιχίες όσον αφορά τις δεξιότητες. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της αγοράς εργασίας και του κλάδου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων:

  • Η πρωτοβουλία Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης παρέχει συγκεκριμένες συμβουλές όσον αφορά τις δεξιότητες στις οποίες μπορούν να επενδύουν τα κράτη μέλη για καλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα.
  • Η σύσταση σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση εγκρίθηκε το 2006 για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να εντάξουν την προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων για όλους στις στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση. Τον Ιανουάριο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση της σύστασης αυτής.
  • Ο Μεγάλος Συνασπισμός για την Ψηφιακή Απασχόληση είναι μια πολυμερής εταιρική συμφωνία που στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων ΤΠΕ και την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων στον τομέα των ΤΠΕ.
  • Το Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 στοχεύει στην ανάληψη αποφασιστικής δράσης για να αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δυναμικό, να αρθούν τα σημερινά εμπόδια και να αλλάξει ριζικά η νοοτροπία περί επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τον τρόπο διαχείρισης των διαθέσιμων δεξιοτήτων:

  • Το ESCO είναι το πολύγλωσσο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Καθιερώνει βασική ορολογία σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ
  • Το Ευρωπαϊκό Πανόραμα Δεξιοτήτων βοηθά να παρακολουθούνται τακτικά, αφενός, η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και, αφετέρου, η εκτίμηση των δεξιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για κεντρικό σημείο πρόσβασης που παρέχει δεδομένα, πληροφορίες και στοιχεία για τις τάσεις που διαμορφώνονται όσον αφορά τις δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα και τομείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επόμενα βήματα

  • Η συνεχής αναπροσαρμογή του ESCO στην πραγματικότητα, αφενός, της αγοράς εργασίας και, αφετέρου, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Εφαρμογή του ESCO στο Europass CV, στο Ευρωπαϊκό Πανόραμα Δεξιοτήτων και στο EURES
  • Συνεχής παρακολούθηση των τάσεων και της ζήτησης δεξιοτήτων - Πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ